Splošni pogoji poslovanja


Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP in 105/22 – ZZNŠPP) ter Pravilnika o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Uradni list RS, št. 86/04 in 131/06 – ZPCP-2) sprejme poslovodstvo družbe NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba)

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
AVTOBUSNE POSTAJE NOVA GORICA IN CELJE TER POMEMBNEJŠIH POSTAJALIŠČ AJDOVŠČINA, POSTOJNA, SEŽANA, TOLMIN IN IDRIJA, SLOVENJ GRADEC, VELENJE, SLOVENSKE KONJICE, ROGAŠKA SLATINA, KRŠKO, ZAGORJE, KOČEVJE, MOZIRJE, BREŽICESPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


Splošni pogoji poslovanja Avtobusne postaje Celje in Nova Gorica ter pomembnejših postajališč Ajdovščina, Postojna, Sežana, Tolmin, Idrija, Slovenj Gradec, Velenje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Krško, Zagorje, Kočevje, Mozirje, Brežice (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo:

·         Storitve Avtobusne postaje Celje in Nova Gorica (v nadaljevanju: AP) ter pomembnejših postajališč Ajdovščina, Postojna, Sežana, Tolmin, Idrija, Slovenj Gradec, Velenje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Krško, Zagorje, Kočevje, Mozirje, Brežice (v nadaljevanju: PP) in način njihovega izvajanja,

·         razmerje med AP oz. PP in uporabniki storitev,

·         razmerje med družbo in potniki ter med družbo in prevozniki.

2. člen


Izrazi v splošnih pogojih poslovanja pomenijo:

·         uporabniki storitev AP oz. PP so potniki, prevozniki, ki opravljajo javni linijski in posebni linijski prevoz potnikov, prevozniki občasnih prevozov, organizatorji potovanj ter naročniki prevoza oziroma potovanja

·         organizatorji potovanja so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo občasne prevoze potnikov in izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje,

·         pooblaščeno osebje AP oz. PP sta: vodja poslovne enote, prometnik.

3. člen

AP opravlja naslednje storitve:

·         sprejem in odpravo avtobusov v javnem linijskem in posebnem linijskem prevozu,

·         sprejem in odpravo avtobusov v občasnem in izmeničnem prevozu,

·         sprejem in odpravo potnikov in prtljage,

·         prodajo in predprodajo vozovnic za javni linijski prevoz,

·         prevzem in shranjevanje prtljage,

·         prevzem in posredovanje nespremljane prtljage,

·         posredovanje informacij o voznih redih in pogojih prevoza za potnike,

·         druge storitve v zvezi s prevozi za potnike in prevoznike.

PP opravlja naslednje storitve:

·         sprejem in odpravo avtobusov v javnem linijskem in posebnem linijskem prevozu,

·         sprejem in odpravo potnikov in prtljage,

·         prodajo in predprodajo vozovnic za javni linijski prevoz,

·         posredovanje informacij o voznih redih in pogojih prevoza za potnike.

AP oz. PP opravljata svoje storitve pod enakimi pogoji za vse uporabnike, v skladu s splošnimi pogoji.

STORITVE AP OZ. PP IN NAČIN NJIHOVEGA IZVAJANJA

4. člen

AP oz. PP opravlja svojo dejavnost v delovnem času, ki ga določi poslovodstvo družbe in je objavljen v čakalnici AP oz. PP na vidnem mestu ter na spletni strani družbe.

AP  oz. PP zaračunava svoje storitve po objavljanem Ceniku postajnih storitev, ki je objavljen v čakalnici AP oz. PP na vidnem mestu ter na spletni strani družbe.

5. člen

AP oz. PP sprejema in odpravlja avtobuse na posebej pripravljenih in označenih postajnih mestih (v nadaljevanju: peronih). Postajna mesta so označena z zaporednimi številkami in smermi vožnje ter opremljeni z ozvočenjem oziroma elektronskimi video napravami za obveščanje potnikov. Prometnik ali vodja poslovne enote AP oz. PP lahko v izjemnih primerih odredi, da avtobus ustavi na drugem peronu, kot je sicer za to linijo določeno, vendar mora o tem obvestiti potnike.

Na označenih mestih AP oz. PP ustavljajo avtobusi v javnem linijskem, posebnem linijskem in občasnem prevozu v skladu z voznim redom, ne glede na to ali začnejo oziroma končajo vožnjo na liniji ali se vožnja nadaljuje.

6. člen

AP oz. PP omogoča tudi parkiranje avtobusov v parkirnih boksih, v skladu s prostorskimi možnostmi AP oz. PP. Uporaba parkirnega boksa ne pomeni tudi varovanja avtobusa in družba iz tega naslova ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporaba parkirnega boksa se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom.

7. člen

Prodaja vozovnic se opravlja na posebej določenih in opremljenih prodajnih mestih  AP oz. PP.

Agentska oziroma druga prodaja in rezervacija vozovnic na območju AP oz. PP izven prodajnega mesta upravljavca AP oz. PP ni dovoljena. Prometnik ali vodja poslovne enote izvaja na območju AP oz. PP nadzor nad načinom prodaje vozovnic in rezervacij.

8. člen

Iz vozovnice, kupljene na prodajnih mestih AP oz. PP, je razvidna točka vstopa in izstopa potnika, čas veljavnosti vozovnice in cena prevoza.

Vozovnice prodaja po ceni, ki jo določa cenik prevoznika. Prevoznik, za katerega prodaja potniška blagajna AP oz. PP vozovnice, mora pravočasno priložiti cenik voznin, za katerega točnost odgovarja prevoznik. AP oz. PP s prevoznikom, v rokih opredeljenih v pogodbi o prodaji vozovnic, obračunata prodane vozovnice.  

Vozovnica velja praviloma le za vožnjo na liniji, za katero je bila prodana, ki jo je mogoče uporabiti v roku štiriindvajsetih ur oziroma v roku časa veljavnosti vozovnice. 

9. člen

Potnik lahko glede na razpoložljivost in v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom shrani v garderobi AP oz. PP vso prtljago, razen eksplozivnih, vnetljivih ter pokvarljivih stvari. 

10. člen

Informacije o odhodih in prihodih avtobusov ter druga obvestila v zvezi z avtobusnimi prevozi posreduje prometnik, blagajnik ali vodja poslovne enote na AP oz. PP.

11. člen

V primeru neupravičenega izpada predvidenega odhoda v mednarodnem ali notranjem linijskem prevozu AP oz. PP se potniku vrne kupnino vozovnice na stroške prevoznika.

13. člen

Če prevoznik ne ravna v skladu z navodili prometnika oz. vodjo poslovne enote, AP oz. PP obvesti pristojne organe. Morebitni stroški nastali zaradi neustreznega ravnanja bremenijo prevoznika in/ali AP oz. PP, če so stroški nastali brez krivde prevoznika.

14. člen

AP oz. PP vodi evidenco o prihodih in odhodih avtobusov (prometni dnevnik) ter evidenco bistvenih odstopanj od voznega reda (knjigo poročil).

15. člen

Kršitve  voznega reda, varnosti in določil splošnih pogojev, ki jih povzroči osebje prevoznikov v linijskem cestnem prometu oziroma osebje prevoznikov organizatorjev potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu in jih ugotovi AP oz. PP le ta sporoči pristojnim osebam pri prevoznikih v linijskem cestnem prometu oziroma pristojnim osebam pri organizatorjih potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu. 

16. člen

Na območju AP oz. PP je dovoljen pristop vozilom v linijskem, posebnem linijskem prevozu in občasnem prevozu potnikov pod pogoji iz 24. člena teh splošnih pogojev ter drugim vozilom z dovoljenjem  AP oz. PP. Ob prihodu avtobusa na AP oz. PP in po končani vožnji, mora osebje avtobusa po izstopu potnikov in izdani prtljagi, avtobus odpeljati iz perona v času petih minut.

Peroni za sprejem in odpravo avtobusov v javnem linijskem in posebnem linijskem prevozu so ločeni od peronov, namenjenih občasnim in izmeničnim prevozom, kar je ustrezno označeno.

Ustavljanje in parkiranje avtobusov ali drugih vozil na peronu ni dovoljeno.

V primeru ustavitve vozila, v nasprotju s predhodnima odstavkoma tega člena, AP oz. PP o tem obvesti pristojne organe, AP oz. PP pa pripada nadomestilo za nastale materialne stroške po ceniku AP oz. PP.


RAZMERJE MED AVTOBUSNO POSTAJO, PREVOZNIKI IN ORGANIZATORJI POTOVANJ

17.  člen

Prevozniki, ki uporabljajo storitve AP oz. PP so dolžni zagotoviti izvajanje splošnih pogojev in z njimi seznaniti vozno osebje.

18. člen

Na območju AP oz. PP ni dovoljeno čiščenje avtobusov in izvajanje ostalih opravil, s katerimi se povzroča onesnaževanje AP oz. PP ter okolja. 

Na območju AP mora imeti vozilo ugasnjen motor. Zagon motorja vozila je dovoljen le neposredno pred odhodom avtobusa.

19. člen

Postavitev avtobusov na perone in njihovi odhodi, ki jih AP oz. PP vnaprej določi, morajo biti točni, v skladu z določili splošnih pogojev in voznim redom. 

Postavitve avtobusa na vnaprej določeni odhodni peron mora vozno osebje avtobusa prijaviti v prometnem uradu AP oz. PP in ravnati v skladu z navodili prometnika oziroma vodje poslovne enote. 

20. člen

Prevoznik lahko postavi tehnično brezhiben avtobus na peron:

·         10 minut pred predvidenim odhodom v notranjem cestnem prometu,

·         15 minut pred predvidenim odhodom v mednarodnem cestnem prometu,

·         15 minut pred predvidenim odhodom v posebnem linijskem prometu,

·         10 minut pri občasnem prevozu potnikov, 


če ni drugače opredeljeno v pogodbi s prevoznikom. 

21. člen

Istočasen odhod dveh ali več avtobusov za isto linijo (bis vožnjo) mora prevoznik v linijskem cestnem prometu pravočasno sporočiti AP oz. PP, najmanj 4 ure pred predvidenim odhodom.

22. člen

Avtobusi morajo stati na peronu, ki ga določi AP oz. PP ter omogoča varen vstop oziroma izstop potnikov in ureditev drugih zadev v zvezi s prevozom.

Vozno osebje mora biti prisotno v ali ob avtobusu zaradi dajanja informacij potnikom, pomoči potnikom pri vstopanju in izstopanju, namestitve potnikov in sprejema prtljage.

23. člen

Prevozniki morajo najkasneje 15 dni pred dnevom uveljavitve voznega reda dostaviti AP oz. PP  vozni red s pogoji prevoza potnikov in prtljage, kot tudi vse spremembe voznih redov in cenikov, ki morajo biti skladni z veljavno zakonodajo.

24. člen

Prevoznikom AP oz. PP se zaračunavajo storitve v skladu s pisno pogodbo o uporabi avtobusne postaje in postajališč.

Če pogodba ni sklenjena, je prevoznik dolžan plačati storitve po Ceniku postajnih storitev neposredno pred izhodom avtobusa iz AP oz. PP.

RAZMERJE MED AP oz. PP IN POTNIKI

25. člen

Potniki z nakupom vozovnice nimajo zagotovljenega sedeža v avtobusu. 

26. člen

Če potnik odstopi od potovanja, mu AP oz. PP vrne voznino, če je vozovnico vrnil najmanj 2 uri pred predvidenim odhodom avtobusa v primestnem in medkrajevnem cestnem prometu in najmanj 4 ur pred predvidenim odhodom avtobusa v mednarodnem cestnem prometu. V tem primeru se potniku povrne vplačani znesek v vrednosti vozovnice, zmanjšan za 10 %.

Druge plačane storitve AP se ob vrnitvi voznine potniku ne vrnejo.

27. člen

Če je potnik zamudil vožnjo, za katero je kupil vozovnico, lahko uporabi vozovnico za naslednjo vožnjo istega prevoznika znotraj štiriindvajsetih ur.

28. člen

Če je bila potniku izdana nepravilna vozovnica, lahko potnik zahteva vračilo kupnine, to je znesek za vozovnico. 

29. člen

Potnik mora sam poskrbeti, da na AP oz. PP vstopi v pravi avtobus.

Invalidi, osebe z zmanjšano mobilnostjo, nosečnice in starejši občani imajo prednost pri uporabi storitev AP oz. PP.

30. člen

Na območju AP oz. PP morajo potniki sami poskrbeti za osebno varnost in svoje osebne predmete.

KONČNE DOLOČBE

31. člen

Poslovodstvo  skladno s splošnimi pogoji poslovanja sprejme cenik AP oz. PP ter druge akte, ki urejajo odnose med uporabniki storitev in AP ter PP. 

Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po enakem postopku kot splošni pogoji.

32. člen

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 28. 9. 2022 dalje.

NOMAGO d.o.o.

mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor
Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti
Miha Tavčar, izvršni direktor za finance


Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.