All we do is travel

Splošni pogoji in določila Nomago Travel


Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

I. Splošna določila

Ti Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (v nadaljevanju Nomago) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s Splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Nomago, razen če je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje in/ali prodaje z drugo obliko elektronskega komuniciranja se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko ali z drugo obliko elektronskega komuniciranja naročil turistični aranžma. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katere koli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Nomaga in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. Prijava

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Nomago, v kateri koli Nomagovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Nomago in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne Nomagu podpisano pogodbo in potrdilo o plačanih stroških prijave in prijavnine (kopijo virmana oz. splošne položnice) v roku, določenem na programu. Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije Nomago za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške po veljavnem ceniku, ki je objavljen na vidnem mestu. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Nomaga.

III. Storitve, vštete v ceno aranžmaja

Če ni v programu drugače določeno, so v ceno aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja v rubriki »cena vključuje«, kot tudi organizacija potovanja in obvezno zavarovanje. Izključene so vse storitve, ki niso izrecno navedene v rubriki »cena vključuje« oz. so navedene v rubriki »cena ne vključuje«. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IV. Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Nomaga v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V. Plačilo 

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Nomaga, pooblaščeni agenciji oz. dan, ko Nomago prejme plačilo na transakcijski račun podjetja. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jih potnik plača ob prijavi, znašajo 30 % cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oz. pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oz. prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo /napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede prek banke na potnikov TRR, seveda če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

VI. Cene

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave programa. Nomago si pridržuje pravico do spremembe cene, če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja Nomago potnika obvesti. Nomago lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Nomago ne nastopa kot organizator ali kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem. Nomago lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, če se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Nomago lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni - ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, Nomago potnike o spremenjenih pogojih obvesti najmanj teden dni pred odhodom. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in je ta predvidena v potrdilu o potovanju ali programu potovanja. Potnik lahko odstopi od pogodbe, če zvišanje cene preseže deset odstotkov dogovorjene cene, ne da bi moral povrniti škodo, organizator pa potniku vrne vplačan znesek. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. Če je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Če organizator potovanja ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, se obvezuje o tem čim prej obvestiti potnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potrošnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca.

VII. Potni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Nomago za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Nomago po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Razume se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Nomagu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni ...) je potnik dolžan ob prijavi pravilno posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

VIII. Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja

Potnik ima pravico, da lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja, vendar v času, v katerem je možno pravočasno urediti vse listine, potrebne za prehod meje in nemoteno izvedbo potovanja. Odpoved potovanja se opravi v poslovalnici, kjer se je potnik prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Nomago pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Nomagu povrniti administrativne stroške v višini stroškov rezervacije, navedenih na ceniku rezervacij. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik predložil odpoved oz. drugače odpovedal potovanje:

do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja 

29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja

21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja

14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja

7 dni do vključno dneva odhoda oz. pričetka opravljanja storitve ter brez odpovedi aranžmaja ter ob neudeležbi  - 100 % cene aranžmaja

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Nomago ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Nomagu narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oz. ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Nomagom, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Nomaga zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev ali datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Nomago potniku administrativne stroške skladno z veljavnim cenikom rezervacij, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. 

Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, mora potniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrniti ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel.

IX. Odstopnina 

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odstopnino, vendar najmanj sedem dni pred odhodom. Sporazum o odstopnini velja v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Višina odstopnine je navedena v pogodbi o potovanju ali v programu potovanja in se obračuna za vsakega potnika na rezervaciji oz. pogodbi o potovanju. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima Nomago v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, določenih v ceniku rezervacij. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Razume se tudi, da potnik ni pričel potovanja oz. da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Nomago pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

X. Carinski in devizni predpisi

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

XI. Odpoved potovanja ali sprememba programa

Nomago si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja ter si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje: 

- za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov v avtobusu, 

- za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 30 potnikov v posamezni skupini, 

- za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini, 

- za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami - najmanj 80 % zasedenosti teh. 

Nomago si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Nomago pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Nomago lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Nomagom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oz. je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Nomaga. Nomago si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Nomago ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Nomago ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Nomago odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Nomaga potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršni koli naknadni spremembi programa Nomago potnika nemudoma obvesti. Nomago ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Nomagu ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Nomago namesti potnika v drug objekt enake kategorije.

Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, potniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrne ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel. Če organizator potovanja program bistveno spremeni med izpolnjevanjem pogodbe, potnik, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, plača samo stroške dejansko opravljenih storitev.

XII. Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik mora nepravilnosti oz. pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem Nomagovemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oz. pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril na napako na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku dveh mesecev. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Nomago d.o.o., Regija zahod, Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica, Nomago d.o.o., Regija vzhod, Aškerčeva 20, 3000 Celje ali Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, odvisno, kje je kupil potovanje. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Nomago take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. To določilo ne velja v primeru, da ima Nomago pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona.

XIII. Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, če ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Nomago ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem. Nomago se obvezuje potnika obvestiti o morebitnih obveznih cepljenjih za potovalne programe, kjer nastopa kot glavni organizator.

XIV. Prtljaga

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik; ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/ali drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, oprema za golf ... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer običajno ob odhodu direktno na letališču skladno s pogoji prevoznika. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Ceno prevoza prtljage in navedbo teže, do katere je prevoz prtljage brezplačen, določa prevoznik. Vsak dodaten kilogram teže prtljage doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Nomago ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

XV. Točnost prevoznikov in prevozna sredstva 

Nomago ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Nomago ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Nomago si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov avtobusov, letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev prek drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti prevoznih koridorjev, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, na pa tudi počitku. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in če ni drugače navedeno, povprečne kategorije.

XVI. Izguba dokumentov

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XVII. Obvestila pred odhodom/potovanjem

Za potovanja potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom; potnik je dolžan sporočiti pravilen naslov vročitve že ob sami prijavi. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik. Za enodnevne izlete Nomago obvestila pred odhodom praviloma ne pošilja.

XVIII. Aranžmaji, kjer Nomago ni organizator potovanja 

V primerih, ko Nomago ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so ustrezno označeni z oznako, da Nomago ni glavni organizator, ampak posrednik, oznaka pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo lahko potnik poda tako pri glavnem organizatorju aranžmaja kot tudi pri posredniku.

XIX. Informacije

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Nomaga bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Prijava na izlet oz. potovanje je izvršena, ko potnik vplača akontacijo. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu oz. na potovanju. Opcijski informativni vpis se ne šteje kot prijava.

XX. Posredovanje osebnih podatkov 

Nomago pri obdelavi osebnih podatkov potnikov spoštuje temeljna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Sklenjena pogodba o potovanju predstavlja podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov potnika. Obdelava osebnih podatkov, ki jih je potnik posredoval, je potrebna za izvajanje pogodbe o potovanju oz. za izvajanje aktivnosti za organizacijo in izvedbo potovanja, ki jih je potnik dal pred sklenitvijo take pogodbe. Obdelava osebnih podatkov vključuje predvsem zbiranje, shranjevanje, razkritje s posredovanjem tretjim za potrebe izvedbe potovanja, ki je predmet pogodbe o potovanju ipd. 

Dani osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen organizacije konkretnega potovanja in se ne obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni.

Zbrani osebni podatki so omejeni zgolj na tiste podatke, ki so nujno potrebni za organizacijo in izvedbo konkretnega potovanja, ter se po zaključku potovanja izbrišejo iz evidenc Nomago, razen če za hrambo teh podatkov ne obstaja izrecna zakonita podlaga.

Nomago pri obdelavi osebnih podatkov potnikov zagotavlja ustrezno varnost potnikov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

Nomago potnike izrecno obvešča, da bodo zaradi organizacije in izvedbe potovanja ob predhodni izrecni privolitvi potnika ter ob spoštovanju temeljnih načel varstva osebnih podatkov, posredovani osebni podatki, upoštevajoč lokacijo posameznega potovanja, posredovani tudi drugim subjektom oz. obdelovalcem (letalske družbe, hoteli, druge potovalne agencije ipd.) izven območja Evropske unije (tretje države) oz. v mednarodne organizacije, ki ne zagotavljajo enake ravni varstva osebnih podatkov, kot je zagotovljena v območju Evropske unije.

Nomago d.o.o.      Ljubljana, 01. 05. 2018


Splošni pogoji in določila pri posredovanju storitev Nomago Travel

Splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe oz. vozovnice/voucherja, ki jo skleneta Nomago d.o.o. (v nadaljevanju Nomago) in potnik. Potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo storitve Nomago in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.

Nomago je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje za svoje potovanje. Nomago ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev.
Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje Nomago, osebno v poslovalnici, prek elektronske pošte, telefonskih klicev ter prek spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se smatra, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.


Potnik se lahko za razlago vseh dokumentov, ki niso na voljo v slovenskem jeziku, obrne na Nomago na način, kot je naveden v prejšnjem odstavku, sicer se predvideva, da je s pogoji in vsebino navedenih dokumentov seznanjen.

Cene

Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki; razen če je zaradi narave storitve ali produkta drugače določeno. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen če je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven.

Rezervacije

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt, ter plačati stroške rezervacije, če to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t. i. request). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.

Plačila

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomago v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ...) produkta ali storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v produktu ali storitvi (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje produkt ali storitev. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih ponudnika produkta ali storitve in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem, da produkt ali storitev omogočata želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove produkt ali storitev, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih posameznega produkta ali storitve. Nomago in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Če pogoji produkta ali storitve omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih ponudnik produkta ali storitve zahteva.

Če potnik ob rezervaciji predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Zavarovalna premija znaša 3,5 % celotne kupnine produkta ali storitve + 6,5 % DDV. Ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi potnik sprejme splošne pogoje zavarovalnice. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred pričetkom ne odpove v skladu s pogoji, nima pravice do uveljavljanja vračila kupnine na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi.

Zahtevka za uveljavitev zavarovanja rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja (delna odpoved).

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Nomago take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Če gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, Nomago posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. Nomago ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

Potni dokumenti

Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljaven dokument (torej potni list ali drug veljaven ustrezen dokument), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da država, kamor potuje, pogojuje vstop na svoj teritorij z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in se ravnati po zahtevah te države. Nomago za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja.

Prav tako je dolžnost potnika, da pred potovanjem pridobi vizume za države, kamor potuje (če ta država zahteva za vstop na svoj teritorij vstopne vizume) in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru zavrnitve vstopa v državo zaradi neurejenih dokumentov ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.

Ob rezervaciji posameznih produktov potnik posreduje podatke, ki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih (potnem listu in osebni izkaznici); te je potnik dolžan v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršne koli povrnitve stroškov.

Obvestila pred odhodom

Potniki s strani Nomaga, razen v predhodno dogovorjenih primerih, ne prejemajo posebnih obvestil glede potovanja. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Vsak potnik je dolžan sam preveriti zdravstvene predpise držav, kamor potuje, in se po njih ravnati. Nomago ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev/odpoved potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, kamor potuje, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

Točnost prevoznikov

Nomago ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Nomago ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Seznam prevoznikov z lokacijami sedežev

Spodnja povezava vodi do seznama letalskih družb z lokacijami sedežev posameznih podjetij:

http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx?All=true

Ostalo

Nomago vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice.

V vseh cenah je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave.

i. Letalske vozovnice

Če pogodbo predstavlja letalska vozovnica, potem veljajo splošni pogoji, kot so določeni s strani mednarodnega združenja prevoznikov IATA. Za vsako letalsko vozovnico veljajo svoji pogoji, katere določi prevoznik in o katerih je potnik seznanjen pred ali ob nakupu s strani Nomaga. Potnik in Nomago sta se dolžna ravnati po pogojih, ki jih določi letalska družba. Nomago je posrednik med potnikom in letalsko družbo in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje. Nomago ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekuje letalska družba.

Cene letalskih kart, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene dobi potnik v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen če je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven. Cene letalskih kart se lahko dnevno spreminjajo zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ter višini pristojbin, o čemer je potnik obveščen ob rezervaciji.

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, če je taka zahteva posamezne letalske družbe, ter plačati morebitne stroške rezervacije. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezna letalska družba za izbran tip letalske karte; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekatere letalske družbe nudijo rezervacije v čakalni vrsti (t. i. wait list). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomago v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ...) Nomago v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi in zaradi tega odpovedi letov, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Nomago ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.


V primeru, da letalska družba odpove let, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi leta potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, ali stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva. Nomago ne odgovarja za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje letalska družba za izbrano letalsko karto. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih letalske družbe in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem, da izbrana letalska karta omogoča želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove letalsko karto, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih letalske družbe za izbrano letalsko karto. Nomago in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje letalska družba. Če pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih letalska družba zahteva.

Prtljaga

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itn., mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob rezervaciji, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Za vprašanja glede točnih pravil za dovoljeno prtljago ter točnih cen dodatne prtljage se obrnite na travel@nomago.si ali pokličite 01 439 16 90.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Nomago ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

Točnost prevoznikov

Nomago ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Nomago ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

ii. STAy Student (prenočišča, ture, prevozi) & Exclusively Hotels

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt, ter plačati stroške rezervacije, če to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t. i. request). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomago v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ... ) produkta ali storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Po opravljeni rezervaciji in izvedenem plačilu Nomago izda “voucher”, ki je potrdilo o rezervaciji in plačanem produktu ali storitvi. Potnik mora vedno imeti s sabo voucher kot potrdilo o rezervaciji in plačilu, saj ga ponudnik produkta ali storitve brez voucherja ni dolžan sprejeti. Nomago je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in kot tak ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev. Prav tako Nomago ni odgovoren za kakršne koli zahteve, izgube, škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

a) napake druge stranke;

b) mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere Nomago nima vpliva;

c) neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

d) potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, ampak niso omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

e) odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

f) vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Poleg morebitnih stroškov, ki jih zahteva produkt ali storitev, mora potnik za vsako spremembo plačati Nomagu pristojbino 35 € ter morebitne druge stroške, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu; vse spremembe morajo biti izvedene najmanj 1 teden pred odhodom ali v roku, ki ga določa ponudnik produkta ali storitve.

V primeru, da potnik odpove več kot 72 ur pred odhodom, znašajo stroški odpovedi 25 € za izdan voucher ter morebitne druge stroške odpovedi, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu. Če pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih zahtevata ponudnik produkta ali storitve ali Nomago. Če potnik odpove manj kot 72 ur pred odhodom, potem izgubi celotno kupnino.

Potnik mora odpovedati pisno pri Nomagu in ne neposredno pri ponudniku produkta ali storitev. To lahko stori prek elektronske pošte, faksa ali priporočene pošte. Odpoved ni dokončna, dokler potnik ne dobi potrdila o prejemu odpovedi s strani Nomaga.

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Nomago take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Če gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, Nomago posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. Nomago ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

iii. Spletne rezervacije STAystudent – t.i. “on-line” rezervacije

Rezervacijo prenočišč, tur, prevozov ... lahko potnik opravi tudi prek spletne strani Nomago – t. i. rezervacija “on-line”. Potnik lahko naredi rezervacijo oziroma naroči želen produkt ali storitev najmanj 10 dni pred načrtovanim datumom odhoda. Rezervacija ni potrjena, dokler potnik ne dobi potrditve s strani Nomaga. Če rezervacije ni bilo moč opraviti, je potnik obveščen s strani Nomaga v roku dveh delovnih dni prek telefona ali elektronske pošte.

Če potnik želi rezervirati produkt ali storitev manj kot 10 dni pred želenim odhodom ali ima posebne zahteve (npr. rezervacija skupin, ki štejejo več kot 9 oseb), se mora obrniti neposredno na poslovalnico Nomago prek telefona, faksa ali elektronske pošte. Če želen produkt ali storitev zahtevata dodatne stroške zaradi pozne prijave (npr. hitra pošta), mora potnik ob plačilu poravnati tudi te.

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt, ter plačati stroške rezervacije, če to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t. i. request). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomaga v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ... ) produkta ali storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Po opravljeni rezervaciji in izvedenem plačilu Nomago izda “voucher”, ki je potrdilo o rezervaciji in plačanem produktu ali storitvi. Voucher dobi potnik po navadi prek elektronske ali priporočene pošte; v izjemnih primerih prek faksa ali ga osebno prevzame v poslovalnici. Potnik mora vedno imeti s sabo voucher kot potrdilo o rezervaciji in plačilu, saj ga ponudnik produkta ali storitve brez voucherja ni dolžan sprejeti. Nomago je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in kot tak ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev. Prav tako Nomago ni odgovoren za kakršne koli zahteve, izgube, škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

a) napake druge stranke;

b) mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere Nomago nima vpliva;

c) neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

d) potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, vendar niso omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

e) odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

f) vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Poleg morebitnih stroškov, ki jih zahteva produkt ali storitev, mora potnik za vsako spremembo plačati Nomagu pristojbino 25 € ter morebitne druge stroške, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu; vse spremembe morajo biti izvedene najmanj 1 teden pred odhodom ali v roku, ki ga določa ponudnik produkta ali storitve.

V primeru, da potnik odpove več kot 72 ur pred odhodom, znašajo stroški odpovedi 25 € za izdan voucher ter morebitne druge stroške odpovedi, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu. Če pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih zahtevata ponudnik produkta ali storitve ali Nomago. Če potnik odpove manj kot 72 ur pred odhodom, potem izgubi celotno kupnino.

Potnik mora odpovedati pisno pri Nomagu in ne neposredno pri ponudniku produkta ali storitev. To lahko stori prek elektronske pošte, faksa ali priporočene pošte. Odpoved ni dokončna, dokler potnik ne dobi potrdila o prejemu odpovedi s strani Nomaga.

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Nomago take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Če gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, Nomago posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. Nomago ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

IATA - pogodbeni pogoji in druga pomembna obvestila

IATA - International Air Transport Association oz. Mednarodno zruženje za zračni promet je mednarodna organizacija, ki združuje vse komercialne letalske prevoznike in prek različnih konvencij nadzoruje kar 230 letalskih družb, ki predstavljajo 93 % mednarodnega zračnega prometa.

Splošni pogoji za storitve STA Travel

Blue Ticket: https://www.statravel.co.uk/blueticket-flights.htm

G Adventure: https://www.statravel.co.uk/g-adventures-tours.htm

Contiki: https://www.statravel.co.uk/contiki-tours.htm

Splošni pogoji turističnih in zdravstvenih zavarovanj


CareMed - zdravstveno zavarovanje

Za varno in brezskrbno potovanje izberi CareMed zdravstveno zavarovanje.

Coris - zdravstveno zavarovanje

Poleg CareMed-a lahko pri nas skleneš tudi zavarovanje Coris.

Zavarovanje rizika odpovedi potovanja

INTERCITY INTERNETSKE USLUGE REZERVACIJE KARATA

I. O nama

Ovim se Općim uvjetima upotrebe internetske usluge rezervacije prijevoznih karata utvrđuju uvjeti u skladu s kojima pružatelj internetske platforme za rezervacije, Nomago d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, ustrojeno prema zakonima Republike Slovenije sa sjedištem na adresi Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (dalje u tekstu: Nomago), pruža usluge svojim korisnicima (dalje u tekstu: Korisnik) na svojim mrežnim stranicama https://intercity.nomago.eu/ (dalje u tekstu: mrežne stranice) ili u mobilnoj aplikaciji NomagoIntercityAPP (dalje u tekstu: aplikacija). Nomago pruža samo internetsku platformu za pronalazak, usporedbu i kupnju usluga prijevoza različitih prijevoznika (dalje u tekstu: Prijevoznik) koji nude usluge prijevoza. Stoga je ugovor o prodaji usluga na mrežnim stranicama / u aplikaciji u strogom smislu dvostrani ugovor između Korisnika i prijevoznika koji je naveden na mrežnim stranicama / u aplikaciji i na karti. Ovi se uvjeti odnose isključivo na internetsku uslugu rezervacije prijevoznih karata - pretraga, usporedba cijena, razne mogućnosti prijevoza, rezervacija. Stalno mijenjamo i poboljšavamo mrežnih stranicu / aplikaciju jer želimo poboljšati korisničko iskustvo potencijalnih kupaca. I

I. Opći uvjeti upotrebe

Ovim se Općim uvjetima upotrebe, kao i našom Politikom privatnosti, uređuje upotreba usluga internetske rezervacije prijevoznih karata, a oni usto sačinjavaju temelj sporazuma između Nomaga i Korisnika. Nomago nastupa isključivo kao prodajni posrednik i smatra se da se ugovor o prijevozu između Korisnika i Prijevoznika zaključuje uspješnom provedbom plaćanja, nakon koje Nomago Korisniku šalje kartu i račun. Plaćanje karte smatra se potvrdom da Korisnik bezuvjetno prihvaća Opće uvjete prijevoza Poslovnog partnera. Nomago ne utječe na sadržaj Općih uvjeta prijevoza Poslovnog partnera. 

III. Internetske usluge koje nudi Nomago

a) Registracija

Na mrežnim stranicama / u aplikaciji možete stvoriti račun za Nomago unosom svoje e-adrese i odabrane lozinke. S vašim ćemo osobnim podatcima i informacijama o rezervaciji postupati u skladu sa svojom Politikom privatnosti.

Registriranim korisnicima mogu postati samo punoljetne osobe i fizičke osobe pune pravne sposobnosti. Korisnik mora potpuno i ispravno navesti sve nužne informacije i ažurirati ih prema potrebi. Registracija je neprenosiva.

Jednom kad se registrirate, vaš će račun ostati aktivan do daljnjega. I Korisnik i Nomago imaju pravo zatvoriti račun u bilo kojem trenutku dostavom obavijesti dva dana unaprijed. To se ne odnosi na pravo na zatvaranje računa bez prethodne obavijesti iz opravdana razloga.

b) Internetska kupnja putne karte

Na mrežnim stranicama / u aplikaciji Korisnik može kupiti kartu preko interneta. Smatra se da se kupnja karte zaključuje uspješnom provedbom plaćanja, nakon koje se na e-adresu Korisnika šalju karta i račun. Ako se elektroničko plaćanje ne provede, kupnja se briše.

Nakon što kupi kartu na mrežnim stranicama / u aplikaciji, Korisnik će e-poštom odmah primiti potvrdu koja sadržava datum naloga.

Nomago ne odgovara za propuste ili kašnjenja u ispunjavanju svojih obveza utvrđenih ovim ugovorom (tj. obveze obrade rezervacije i plaćanja usluge prijevoza) ako takvi propusti ili kašnjenja proiziđu iz okolnosti za koje se ne može razumno očekivati da budu pod njegovom kontrolom.

Ugovor o pružanju usluge prijevoza, koja se kupuje na mrežnim stranicama / u aplikaciji, u strogom je smislu dvostrani ugovor između Korisnika i prijevoznika navedenog na karti. Ugovor s prijevoznikom smatra se zaključenim nakon provedbe plaćanja karte. Sukladno s time, Nomago ne odgovara za pružanje usluge prijevoza.

c) Obveze Korisnika

Korisnik je obvezan ispisati kartu i račun ili ih spremiti na mobilnom uređaju ili u aplikaciji te ih ponijeti sa sobom. Nakon ukrcaja Korisnik je obvezan vozaču pokazati odgovarajuću kartu, a tu kartu i račun mora čuvati tijekom cijelog putovanja te ih predočiti kad se to od njega zatraži.

Kupljena je karta važeća u tiskanom i elektroničkom obliku (npr. na mobitelu ili u aplikaciji NomagoIntercity APP), no u svakom slučaju na njoj mora biti vidljiv QR kod kako bi ga vozač mogao skenirati. 

Ako Korisnik prilikom internetske kupnje karte odabere neki od popusta (npr. popust za djecu ili neki drugi dostupan popust), prilikom ulaska u vozilo mora dokazati da spada u kategoriju obuhvaćenu popustom koji je odabrao. Ako Korisnik to ne može dokazati, obvezan je vozaču platiti punu cijenu karte ili se njegova karta smatra nevažećom i on gubi svako pravo na povrat novca kojim je platio kartu.

d) Usluga prijevoza

Uslugu prijevoza pruža prijevoznik koji je naveden na karti, a ako usluge prijevoza u sklopu te linije obavlja više prijevoznika koji međusobno surađuju, na karti će biti navedeni nazivi svih njih.

Prijevoznik Korisniku pruža usluge prijevoza, stoga odgovara za pružanje usluga u skladu s važećim zakonom. Kad sklopi ugovor s prijevoznikom (kupnjom karte), Korisnik stječe pravo na upotrebu usluga prijevoza koje pruža Prijevoznik u skladu s rezervacijom provedenom na mrežnim stranicama / u aplikaciji.  Nomago ne može jamčiti ispravno ispunjenje ugovora između Kupca i Prijevoznika. Na uslugu prijevoza primjenjuju se Opći uvjeti prijevoznika koji obavlja usluge prijevoza na liniji o kojoj je riječ. 

Nomago ni u kojem slučaju ne odgovara za pružanje usluge prijevoza i ne odgovara za štetu ili gubitke koji nastanu zbog nepružanja ili neodgovarajućeg pružanja usluge prijevoza. Budući da igra ulogu internetske platforme koja posreduje u transakcijama između  prijevoznika i Korisnika, Nomago ne odgovara za rad prijevoznika, što uključuje, ali nije ograničeno na: pravovremeni polazak i dolazak vozila, ponašanje zaposlenika i predstavnika prijevoznika, stanje vozila, otkazivanje putovanja iz bilo kojeg razloga, gubitak ili oštećenja prtljage, promjenu korisnikova sjedala koju prijevoznik provede iz bilo kojeg razloga, pogrešne informacije prijevoznika o mjestu ukrcaja ili naknadne promjene mjesta ukrcaja uz slanje prethodne obavijesti Nomagu ili Korisniku ili bez takve obavijesti i nepružanje usluga zbog više sile.

e) Promjene koje uvede prijevoznik

Provedbom učestalog ažuriranja Nomago daje sve od sebe kako bi osigurao ispravnost redova vožnje dostupnih na internetu. Međutim, ne možemo jamčiti ispravnost pruženih informacija i ne odgovaramo za nju, a za sve radnje koje poduzmete na temelju informacija navedenih na mrežnim stranicama / u aplikaciji odgovarate vi sami. Ako imate bilo kakvih nedoumica o odabiru vremena polaska, zatražite savjet naše Korisničke podrške.

Karta koju Nomago izdaje Korisniku temelji se samo na informacijama o raspoloživosti sjedala koje pruža ili ažurira prijevoznik. Informacije o sadržajima, uslugama, linijama, cijenama karata, vrsti vozila, raspoloživosti sjedala i svim ostalim pojedinostima povezanima s uslugom prijevoza osigurava nadležni prijevoznik i Nomago na takve informacije koje osigurava aprijevoznik ne može nikako utjecati.

Kupujući kartu, Korisnik prihvaća mogućnost manjih izmjena voznog reda, npr. u slučaju kašnjenja zbog gužve u prometu ili drugih okolnosti koje ne proizlaze iz nemara prijevoznika. Ako dođe do kašnjenja u polasku ili ako je vozilo puno, prijevoznik Korisniku može osigurati mjesto u vozilu koji polazi nešto kasnije ako je taj polazak razumno udaljen od izvorno zakazanog vremena polaska. Moguće je kašnjenje u polasku, posebno u razdobljima kad je promet gust. U slučaju otkazivanja ili kašnjenja primjenjuju se Opći uvjeti prijevoznika navedeni na karti.

Kad kupi kartu za prijevoznu liniju koja uključuje prelazak preko jedne ili više granica, Korisnik je obvezan ponijeti važeću putnu ispravu i, ako je to potrebno, važeću putnu vizu.

f) Promjena rezervacije uz kupljenu kartu i povrat novca

Ovisno o Prijevozniku, postoje različiti načini promjene rezervacije. 

Kupnju karata preko interneta možete otkazati ili za nju zatražiti povrat novca samo preko stranice za otkazivanje 

https://intercity.nomago.eu/APP ili obraćanjem Korisničkoj podršci na e-adresu: intercity@nomago.eu. Pritom se primjenjuju uvjeti prijevoza nadležnog prijevoznika.

Prilikom promjene rezervacije uz kupljenu kartu ili otkazivanja karte dobiva se kod za popust. Iznos popusta koji se stječe unosom koda ovisi o rokovima za otkazivanje nadležnog prijevoznika. 

g) Kod za popust

Kod za popust izdaje se u zamjenu za kupljenu kartu radi promjene rezervacije. Taj je tip bona povezan isključivo s korisničkim računom koji je upotrijebljen tijekom prve kupnje karte. Kod za popust može se upotrijebiti isključivo na mrežnim stranicama / u aplikaciji gdje je obavljena prva kupnja, i to za usluge prijevoza koje pruža isti Prijevoznik od kojeg je kupljena izvorna karta. 

h) Plaćanje

Informacije o cijenama karata dostupne su na mrežnim stranicama / u aplikaciji. 

Putne karte koje kupujete preko interneta možete platiti sljedećim karticama ili kanalima plaćanja: 

o Maestro

o MasterCard

o Visa

o Discover

o PayPal.

IV. Usluge trećih strana

Na našim mrežnim stranicama / u našoj aplikaciji nalaze se poveznice na mrežne stranice drugih pružatelja usluga kojima ne upravljamo i koje ne nadziremo te za njih nismo odgovorni. Ne odobravamo sadržaje tih drugih mrežnih stranica i nismo odgovorni za zakonitost ili funkcionalnost tih sadržaja. Stoga ne odgovaramo za gubitke i štetu koji mogu proizići iz upotrebe tih stranica. Preporučujemo vam da pozorno pročitate Opće uvjete drugih (povezanih) mrežnih stranica.

V. Kontaktne informacije / obavijesti

Pomozite nam unaprijediti uslugu. Vaše su povratne informacije, negativne ili pozitivne, uvijek dobrodošle, a to vrijedi i za sve prijedloge koji se odnose na to kako bismo mogli poboljšati svoju uslugu. Ostavite komentare, ocijenite našu uslugu ili nam se obratite s dodatnim pitanjima na adresu:

Nomago d.o.o.

Vošnjakova ulica 3

1000 Ljubljana, Slovenija 

PDV: 52398790

intercity@nomago.eu 

+3861 431 7777

VI. Izmjene naših Općih uvjeta upotrebe

Ponuda naših usluga u budućnosti će se neprestano širiti. Stoga zadržavamo pravo na prilagodbu i izmjenu ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Ako niste suglasni s izmjenama Općih uvjeta ili s nekim od njihovih članaka, molimo vas da prestanete upotrebljavati naše usluge, i to najkasnije na dan kad relevantne izmjene stupe na snagu.

Nomago ove Opće uvjete može izmijeniti u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Ovi Opći uvjeti postaju važeći i stupaju na snagu 1. travnja 2021. godine, a Korisnicima su dostupni na adresi https://intercity.nomago.eu. 

VII. Ograničenja

Svoje mrežne stranice / aplikaciju i njihove funkcije činimo dostupnima Korisnicima; ne postoji pravo na pružanje određenih funkcija. Imamo pravo promijeniti sadržaj i funkcije u bilo kojem trenutku (na primjer, zakrpama, ažuriranjima ili izmjenama). Ne jamčimo da će naše mrežne stranice / aplikacija biti trajno dostupne. Točnije, tehničke poteškoće na koje ne možemo utjecati mogu dovesti do prekida u radu. Održavanje mrežnih stranica / aplikacije može utjecati na njihovu dostupnost pa će se, kad to bude moguće, provoditi tako da se u što većoj mjeri spriječe prekidi. Vlasnička prava i sva ostala prava povezana s mrežnim stranicama / aplikacijom pripadaju Nomagu.

VIII. Zaštita podataka

Našom Politikom privatnosti uređen je način na koji postupamo s vašim podatcima kad upotrebljavate našu uslugu. Upotrebljavajući naše mrežne stranice / aplikaciju, pristajete na upotrebu vaših informacija u skladu s našom Politikom privatnosti.

Nomago se obvezuje na zaštitu osobnih podataka Korisnika, stoga prikupljamo samo osnovne informacije o Korisnicima/korisnicima koje su nam nužne da bismo ispunili svoje obveze. Nomago se usto obvezuje obavijestiti svoje Korisnike o načinu na koji se prikupljeni podatci upotrebljavaju i omogućiti Korisnicima da odaberu kako će se upotrebljavati njihovi podatci što podrazumijeva i odluku o tome žele li da se njihovo ime ukloni s popisa koji se upotrebljavaju za marketinške kampanje. Sve informacije koje nam pruže korisnici smatrat ćemo strogo povjerljivima i učinit ćemo ih dostupnima samo onim zaposlenicima kojima su takve informacije potrebne za obavljanje radnih zadataka. Svi su Nomagovi zaposlenici i poslovni partneri odgovorni za poštovanje načela spomenute Politike.

IX. Izjava o odricanju od odgovornosti

Sadržaj ovih mrežnih stranica javnosti je dostupan samo radi informiranja. Nomago poduzima sve razumne korake kako bi osigurao integritet i točnost aktualnih informacija. Nomago zadržava pravo na izmjenu sadržaja i funkcija ovih mrežnih stranica u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Nomago ne odgovara za netočne informacije, propuste ili neobjavljivanje sadržaja na ovim mrežnim stranicama. Do takvih pogrešaka može doći zbog, ali one nisu svodive na ljudske pogreške u unosu podataka, tisku, oblikovanju ili skeniranju. Nadalje, Nomago ni pod kojim okolnostima ne odgovara za štetu, gubitke ili troškove koji mogu proizići iz informacija i sadržaja uvrštenih na ove mrežne stranice. Nomago ne odgovara za sadržaj drugih mrežnih stranica koje su povezane s mrežnim stranicama https://intercity.nomago.eu/, a koje su odgovorne za gubitak podataka ili prihoda. Nadalje, Nomago ne preuzima odgovornost za privremenu nedostupnost mrežnih stranica prouzročenu tehničkim poteškoćama na koje Nomago ne može utjecati.

X. Mjerodavno pravo, nadležnost i rješavanje sporova

Ovi Opći uvjeti i usluge koje pružamo kao platforma za rezervacije uređeni su i tumače se u skladu sa slovenskim pravom, osim ako je drukčije predviđeno obvezujućim pravilima. .Svi sporovi koji proiziđu iz ovih Općih uvjeta i naših usluga podnose se isključivo nadležnim slovenskim sudovima.

Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta postane nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća, i dalje ste obvezani svim ostalim odredbama ovih Općih uvjeta. U takvu se slučaju nevažeća odredba nastavlja primjenjivati u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, a vi dajete suglasnost da ćete prihvatiti učinak sličan onomu koji je imala nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća odredba s obzirom na sadržaj i svrhu ovih Općih uvjeta.Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.