Splošni pogoji

 • Splošni prevozni pogoji za prevoz do in z letališča Ljubljana
 • Splošni pogoji poslovanja za javni prevoz
 • Splošni pogoji storitev spletne rezervacije InterCity vozovnic
 • Splošni pogoji in določila Nomago Travel
 • Splošni pogoji Charter
 • Navodila za uporabo Charter platforme
 • Splošni prevozni pogoji za javni prevoz potnikov in ročne prtljage v mestnem cestnem prometu
 • Splošni pogoji za uporabo spletne strani in foruma
 • Splošni pogoji uporabe brezžičnega omrežja
 • Pravilnik o izvajanju videonadzora
 • *****************************************************************************************************************

  NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
  Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

  Na podlagi določil 120. člena Obligacijskega zakonika, Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in ostalih veljavnih zakonskih ali podzakonskih aktov, družba

  NOMAGO d.o.o. (v nadaljevanju: prevoznik) objavlja

  SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE ZA PREVOZ DO IN Z LETALIŠČA LJUBLJANA

  1. SPLOŠNE DOLOČBE 

  1. člen..
  Splošni prevozni pogoji za prevoz do in z letališča Ljubljana (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom, nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v prevozu potnikov z in do letališča Ljubljana v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

  V izogib dvomu za prevoz do in z letališča Ljubljana ti Splošni prevozni pogoji nadomeščajo vsakokratne Splošne prevozne pogoje za javni prevoz potnikov in prtljage v notranjem cestnem prometu, ki se, če to s temi Splošnimi pogoji ni izrecno navedeno, ne uporabljajo.

  2. člen
  Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja pri prevozu fizičnih oseb in prtljage, obveznosti in odgovornosti prevoznika in naročnikov pri naročanju storitev ter sklenitvi prevozne pogodbe, ki nastanejo v notranjem cestnem prometu do in z letališča Ljubljana.

  3. člen
  Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih.

  4. člen
  Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice pod pogoji in na način, določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

  5. člen
  Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma naročnika/potnika, ki niso urejene s pogodbo ali z zakonom, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.

  6. člen
  V teh Splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

  • prevoznik je oseba, ki na podlagi prevozne pogodbe, sklenjene med naročnikom/potnikom in prevoznikom, ter v skladu s temi splošnimi pogoji prevaža potnike in prtljago,
  • drugi prevoznik je prevoznik, ki ni izdajatelj teh Splošnih pogojev in katerega storitev in produktov prevoznik ne prodaja, ne posreduje in ne vpliva na izvajanje njegovih storitev,
  • potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu,
  • naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo,
  • prevozna pogodba je pogodba, s katero se prevoznik zavezuje, da bo naročnika/potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da prevozniku za prevoz plača ustrezno prevoznino,
  • prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov,
  • izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage,
  • ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje,
  • odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,
  • namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča,
  • koda za popust je koda, ki upravičencu omogoča popust v različnih višinah, ki ga lahko prevoznik odobri naročniku v raznih primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih. Veljavnost kode za popust je največ eno (1) leto od dneva njene izdaje. Kodo za popust je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, neizkoriščeni znesek ne more biti uporabljen pri kasnejšem nakupu, niti ni možen prenos ali izplačilo tega v denarju.
  • poslovni račun (tudi agentski račun ali B2B račun) je storitev za pravne osebe, ki imajo lahko sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s prevoznikom, s katero je urejen način naročanja, roki plačil in druge ugodnosti.

  2. PREVOZ POTNIKOV

  2.1. PREVOZNA POGODBA

  7. člen
  S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi pogoji in v skladu z voznim redom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.
  Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora na prvem postajališču izstopiti.

  8. člen
  Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določajo pogodba in ti Splošni pogoji, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.

  9. člen

  V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, več kot 48 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 90 % prevoznine.

  V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 48 in več kot 24 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 50 % prevoznine, drugih 50 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

  V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 24 dni pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 10 % prevoznine, ostalih 90% prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

  Prevoznik v primeru odpovedi prevozne pogodbe izda naročniku na njegovo zahtevo potrdilo o plačani odstopnini.

  10. člen
  Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z vozilom, ki po kakovosti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo o prevozu posebej določeno.

  Prevoznik lahko največ 30 dni pred začetkom vožnje spremeni vozni red za največ 3 ure pred ali po predvidenem prehodu. V tem primeru lahko naročnik najkasneje 20 dni pred začetkom vožnje odpove prevozno pogodbo in po lastni izbiri zahteva vračilo 100 % prevoznine ali kodo za popust v višini prevoznine.

   Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, če bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.

  11. člen
  Potnik je dolžan upoštevati vse utemeljene varnostne napotke voznika. Neupoštevanje takšnih napotkov lahko vodi do izključitve iz prevoza brez pravice povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo.
  Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. mora odstraniti iz vozila osebo, ki:

  • kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali nasilna oz. nadležna do drugih potnikov,
  • želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu s 47. členom teh Splošnih pogojev ne smejo prevažati,
  • s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir,
  • povzroča pri ostalih potnikih veliko mero nelagodja in odpora,
  • vstopa v umazani obleki, če se ji ne more odrediti primernega, od drugih potnikov ločenega prostora,
  • želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo,
  • je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže notranjost vozila,
  • povzroča škodo na vozilu ali prtljagi drugih potnikov ali na kakršenkoli drug način onemogoča prevozniku prevoz,
  • noče plačati prevoznine oz. pokazati vozovnice.

  V primerih iz prejšnjega odstavka lahko voznik prekine vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavaruje varnost ostalih potnikov in vozila.

  Odstranjeni potnik nima pravice do povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo.

  Prevoznik ni dolžan sprejeti za prevoz potnika, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočil izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. V takem primeru prevoznik potniku ni dolžan vrniti prevoznine niti ne odgovarja za škodo, ki bi jo potnik utrpel. Voznik lahko zavrne vstop v vozilo osebi oziroma lahko odstrani iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih potnikov in/ali voznika, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.

  Izključitev potnika po tem členu pomeni, da ta ni upravičen do povračila prevoznine ali kakršnekoli odškodnine.

  12. člen
  Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

  Odstranitev potnika iz vozila se sme opraviti le na avtobusni postaji oz. postajališču.

  13. člen
  Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za eno ali več potovanj ter za enega ali več potnikov.

  14. člen

  Prevoznik je dolžan izdati potniku vozovnico, ki je lahko posamična ali skupinska in se izda v elektronski obliki (datoteki PDF) ali v papirni obliki za vozovnice, ki jih potnik kupi pri vozniku. Potnik je v primeru nakupa v predprodaji dolžan na vozilo prinesti natisnjeno vozovnico.

  Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika, toda njen obstoj se lahko dokazuje tudi drugače.

  15. člen
  Vozovnica potniku omogoča eno vožnjo med začetnim in končnim krajem, ki je naveden na vozovnici. Kasnejši izstop ni dovoljen.

  16. člen
  Potnik kupi vozovnico pri vozniku in v predprodaji na prodajnih mest, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika.

  Vozovnico lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi prek spleta s plačilno kartico, kreditno kartico ali prek plačilne storitve PayPal. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno ob nakupu vozovnice.

  Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta kupec s klikom na gumb "Plačaj" ali drug ustrezen gumb soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.

  17. člen
  Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled.
  Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo vozovnice:

  • če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana,
  • če se uporablja na neustrezen datum,
  • če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici,
  • če je vozovnica nepopolna in ne vsebuje vseh pripadajočih informacij in kod.

  18. člen
  Ugotovljene kršitve iz prejšnje točke s strani kontrolnega ali voznega osebja se sankcionira s plačilom petkratnika voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje.

  19. člen
  Listno ali elektronsko vozovnico, kupljeno v predprodaji, mora potnik ob vstopu v vozilo pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolne službe prevoznika oz. pristojnega inšpektorja. Če potnik noče pokazati vozovnice, kupljene v predprodaji, mora na prvi postaji oz. postajališču zapustiti vozilo. Če so vozila prevoznika opremljena z elektronskimi čitalniki črtnih ali QR kod, je treba elektronsko vozovnico ob vstopu v vozilo registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), s tem postane veljavni prevozni dokument. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

  20. člen
  Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč, pa je treba potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 30 dneh po opravljeni vožnji.
  V primeru, ko želi potnik med potovanjem izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni.

  21. člen
  Potnik mora sam zagotoviti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.

  Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

  22. člen
  Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. V tem primeru se uporablja 9. člen teh Splošnih pogojev. Prevoznih določb iz tega odstavka s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.
  Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (npr. prek spleta), se ne uporablja določba Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi katere bi imel potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prevoznika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

  23. člen
  Zamuda potnika
  Prevoznik bo po svojih najboljših močeh zagotovil, da odide z vozilom na pot točno ob uri, ki je navedena v obvestilu potnikom. Na potnike ne bo čakal.
  Potnikom priporočamo, da so na mestu odhoda vsaj 15 minut pred začetkom potovanja.
  V primerih zamude potnika je prevozna pogodba med prevoznikom in naročnikom razvezana, prevoznina se ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

  24. člen
  Zamuda prevoznika
  Naročnik se strinja, da ima prevoznik pravico do zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica prometa, vremenskih razmer in drugih nepredvidljivih dejavnikov, kar mora naročnik upoštevati pri naročanju.

  Prevoznik praviloma odpelje ob času, ki je naveden na voznem redu prevoznika.

   V primeru, da potnik zamudi povezavo z drugim prevoznikom zaradi zamude prevoznika, prevoznik za to ne odgovarja, če obstaja katera od naslednjih okoliščin:

  • zamuda je bila posledica zunanjih nepredvidljivih dogodkov, ki so izven sfere obvladljivosti za prevoznika in ki jih prevoznik ni mogel predvideti, se jim izogniti, jih preprečiti ali jih odvrniti (višja sila),
  • zamuda je bila posledica okoliščine, ki je nepredvidljiva oziroma nepredvidena in je ni možno odvrniti z normalno skrbnostjo prevoznika.

  V vseh drugih primerih je naročnik upravičen do povračila v višini plačane prevoznine ali dodatne kode za popust v enaki višini.

  25. člen
  Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima potnik pravico:

  • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
  • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino,
  • odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.

  V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se že plačana prevoznina povrne v obliki kode za popust.

  26. člen
  Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.

  27. člen

  Če se prevoz ne začne po voznemu redu prevoznika ali ob uri, ki je določena v pogodbi, lahko potnik oz. naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.

  V primeru nepričakovanih okoliščin, ki lahko privedejo do zamude prevoznika že pri odhodu, prevoznik najpozneje 3 ure pred odhodom pošlje na mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov naročnika sporočilo o spremembi ure odhoda. V primeru da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, to predstavlja primer višje sile in prevoznik ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost potnikov.

  Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da prevoznik pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri odhoda. Potnik mora upoštevati najnovejše sporočilo.

  28. člen
  Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.

  29. člen
  Naročnik v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti prevoznika.

  30. člen
  V primeru nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, niti ni možna povrnitev prevoznine.

  Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad.

  Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.

  Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma prek delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.

  2.2 PREVOZNE CENE
  31. člen
  Cena prevoza na določeni relaciji ni fiksna, ampak se v času spreminja in je odvisna od povpraševanja naročnikov na določeni relaciji na določen dan in ure.


  2.3 ODGOVORNOST PREVOZNIKA


  32. člen

  Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila, in po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

  33. člen
  Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in veljavne zakonodaje.

  34. člen 
  Če v teh Splošnih pogojih ni določeno drugače, za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, razen če potnik dokaže, da je škoda nastala po krivdi prevoznika.

  35. člen 
  Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.

  36. člen
  V primeru okvare vozila se prevoznik zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti najkasneje v roku štirih (4) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare vozila, se že plačana prevoznina naročniku povrne v obliki kode za popust.
  V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, prevoznik ne zagotavlja morebitnih nadstandardnih storitev, navedenih na vozovnici (npr. brezžična (wi-fi) povezava), naročnik pa v tem primeru ni upravičen do kakršnihkoli povračil ali zmanjšanja prevoznine ali odškodnine.
  V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, naročnik ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, razen če dokaže, da je okvara vozila posledica velike malomarnosti ali naklepa prevoznika.


  2.4 ODGOVORNOST POTNIKA


  37. člen

  Potnik v vozilu ne sme kaditi, piti alkoholnih pijač, prav tako ne sme jesti neprimerne (mastne, tekoče ...) hrane ter mora v primeru onesnaženja ali poškodovanja vozila zaradi njegovih dejanj (smetenje, bruhanje, uriniranje ipd.) poravnati stroške čiščenja ali popravila poškodb v notranjosti in na zunanjosti vozila.

  V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

  38. člen
  Potnik je odgovoren za škodo zaradi naklepnega onesnaževanja ali iz malomarnosti in je dolžan plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov. 

  39. člen
  Prepovedano je odpiranje vrat med vožnjo, metanje predmetov po vozilu ali iz vozila, oviranje ostalih potnikov pri vstopanju in izstopanju, uničevanje ali odtujevanje opreme oziroma onesnaževanje vozila ali ravnanje na kakršenkoli drug način, s katerim bi onemogočal izvršitev prevoza ali povzročal škodo drugim potnikom, njihovi prtljagi, prevozniku in njegovi lastnini, drugemu premoženju ali okolju.

  Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

  Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.


  3 PREVOZ PRTLJAGE

  3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA PRTLJAGA PREVOZ PRTLJAGE

  40. člen 

  Prevoznik je dolžan sprejeti v prevoz izključno manjšo prtljago (kovčke, torbice, obleke, vrečke, izjemoma pohodni nahrbtnik), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno v teh Splošnih pogojih, ostalo prtljago pa le v količini, teži in dimenzijah, kot je bila najavljena in plačana ob nakupu vozovnice v predprodaji. Če količina, teža in dimenzije prtljage presegajo vrednosti, ki so določene v teh Splošnih pogojih oz. naročnik prtljage ni plačal ob nakupu vozovnice v predprodaji, sme prevoznik zavrniti prevoz takšne prtljage. Vsa prtljaga, vključno s športno opremo, mora biti ustrezno zapakirana zaradi varnosti in zato, da ne poškoduje ali umaže prtljage drugih potnikov ali vozila. Če je prtljaga neprimerno in neustrezno zapakirana, sme prevoznik prevoz takšne prtljage zavrniti. V primerih, ko prtljaga ni bila vključena ob nakupu vozovnice v predprodaji, je pa primerno zapakirana in so v vozilu na voljo proste kapacitete za prevoz prtljage, prevoznik lahko sprejme dodatno prtljago, potniku pa prevoz te prtljage zaračuna v skladu s trenutno veljavnim cenikom prevoznika.

  41. člen
  Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno.
  Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.

  42. člen
  Kot ročna potniška prtljaga se upoštevajo stvari, ki tehtajo do 10 kg, so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) – do 42 x 30 x 18 cm – in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozijo varnosti prevoza in ne ovirajo drugih potnikov oz. ne zasedejo sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno prtljago brezplačno.

  43. člen
  Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti, lažji od 20 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti), kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru, namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage.

  Izročena potniška prtljaga, ki je vključena v ceno vozovnice, je omejena na dva brezplačna kosa prtljage na osebo in največjo velikost kosa prtljage 80 x 50 x 30 cm. Manjša odstopanja mer so dovoljena, če skupni seštevek višine, širine in dolžine kosa prtljage ne presega 160 cm. V posameznih primerih je v okviru obstoječih kapacitet mogoče vzeti s seboj dodatni plačljiv kos prtljage (dodatna prtljaga) z največjimi merami 80 x 50 x 30 cm in težo največ 20 kg. Tudi za dodatno prtljago so dovoljena manjša odstopanja mer, če celoten obseg kosa prtljage ne presega 160 cm. Za to je treba plačati stroške dodatne prtljage po trenutnem ceniku prevoznika. Potnikom ne pripada splošna pravica prevoza več kot enega kosa večje prtljage.

  Prevoznik lahko sprejme večje število kosov izročene potniške prtljage, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa ter pod pogojem, da naročnik večje število kosov izročene prtljage predhodno najavi in doplača ob nakupu vozovnice.

  Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:

  • da ima vozilo prtljažnik za kolesa ali da je v prtljažnem prostoru za prtljago dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),
  • da je kolo zapakirano v ustreznem kovčku, torbi ali škatli,
  • da kolo ni umazano oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,
  • da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.

  Kolesa morajo biti standardne velikosti brez priključkov in ne smejo tehtati več kot 25 kg. Prevoz tandemskih koles in triciklov ni mogoč.

  44. člen
  Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

  45. člen
  Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Prevoznik se pri tem ni dolžan prepričati, ali ima potnik pravico prevzeti izročeno potniško prtljago. 

  46. člen
  Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami pravil o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.

  47. člen 
  Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:

  • lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, voznika, vozilo ali okolico (npr. strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije),
  • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru, predmetov, ki so posamezno težji od 20 kg in volumna, večjega od 80 x 50 x 30 cm,
  • drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo,
  • stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psihoaktivne snovi).


  48. člen

  Tehnične aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi. 

  49. člen
  Za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah veljavne zakonodaje, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

  Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.

  50. člen
  Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah teh Splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.

  51. člen
  Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.

  52. člen
  Prevoznik ni odgovoren za škodo zaradi izgube ali poškodbe prtljage, če potnik ne poda ugovora voznemu osebju takoj po končanem potovanju oziroma prevzemu izročene potniške prtljage. Če je škoda na prtljagi nastala zaradi prometne nesreče ali iz drugih vzrokov, zaradi katerih potnik ni mogel podati ugovora v navedenem roku, mora ugovor podati takoj, ko je to mogoče, vendar najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.


  4. NAJDENI PREDMETI 

  53. člen
  Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih.

  54. člen
  Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je treba predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja prevoza, čas, opis predmeta in ostalih okoliščin, iz katerih je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov. 
  Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika. 

  55. člen
  Denar, nakit ali druge predmete večje vrednosti je treba hraniti v trezorju. 

  56. člen
  Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.
  V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila ipd.).

  57. člen
  Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najdene predmete hraniti, in sicer:
  najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji ali jih odstrani,
  najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam ali jih odstrani,
  lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje. 

  4. PREVOZ OTROK
  58. člen
  Kot otrok se smatra oseba, mlajša od 2 let. Kadar je vsaj eden od potnikov otrok ali dojenček, bo prevoznik pri prevozu ob predhodni najavi brezplačno zagotovil tudi ustrezno število otroških sedežev primerne velikosti glede na število in starost otrok, označeno pri nakupu vozovnice. Če naročnik ne označi števila otrok v postopku nakupa vozovnice ali če naročnik vozovnico kupi na avtobusu, prevoznik ni zavezan opraviti prevoza ne za otroka niti za njegovega spremljevalca. V takem primeru prevoznik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala naročniku/potniku.


  5. PREVOZ ŽIVALI 

  59. člen
  Če v teh Splošnih pogojih ni drugače določeno, se z vozili prevoznika ne sme prevažati živih živali. Izjema so:

  • policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Za prevoz policijskega psa in psa gorske reševalne službe se zaračuna veljavna potniška cena.
  • psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov morajo biti označeni z vidnimi oznakami (oprsnico ali z značko na ovratnici).

  Prevoz psa prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).
  Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati. 

  60. člen
  Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.
  Prevoz živali iz prvega odstavka prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza). 
  V primeru prezasedenosti vozila živali ne smejo prevažati.
  Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.

  6. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV

  61. člen
  Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov, so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu, nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe, ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).
  Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.

  62. člen
  Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.

  63. člen 
  Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo naročniku prevoza, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini. 


  7. REKLAMACIJE 

  64. člen
  Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 8 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.


  8. ZASTARANJE TERJATEV


  65. člen 

  Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:
  za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,
  za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen. 

  66. člen
  Terjatve, nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.

  67. člen
  Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo.
  Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden preteče 8 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.


  9. POSLOVNA TAJNOST

  68. člen
  Prevoznik bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.


  10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA 

  69. člen
  Osebni in drugi podatki naročnikov/potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi s prevozi do in z letališč ter temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena.  
  Naročnik s sprejemom pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev, prevozniku izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v zvezi z vsemi storitvami po teh Splošnih pogojih in kot je navedeno v pravilih zasebnosti prevoznika.
  Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.


  11. KONČNE DOLOČBE 

  70. člen
  Prevozna pogodba, sklenjena na podlagi teh Splošnih pogojev, je sestavljena in se bo presojala v skladu s pravom po sedežu prevoznika. Konvencija združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG z dne 11. aprila 1980) ne velja za prevozno pogodbo.
  Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja.
  V primeru, da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz prevozne pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno v skladu s sedežem prevoznika. 
  V primerih, ko je pri prevozu potnika udeleženih več prevoznikov, lahko potnik/naročnik ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper prevoznika, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi prevoznik izrecno prevzel odgovornost za celotni prevoz. 
  V primeru spora/razlik med različnimi jezikovnimi verzijami splošnih pogojev prevoznika je relevantna verzija splošnih pogojev prevoznika v slovenskem jeziku.
  Za razlago določil teh Splošnih pogojev za sklenitev prevozne pogodbe se uporabi pravo sedeža prevoznika.
  Valuta poslovanja po teh Splošnih pogojih je evro, vsi nakupi so izvedeni v valuti poslovanja ne glede na valuto, v kateri je naročnik opravil naročilo in plačilo.
  Prevoznik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te splošne pogoje prevoznika ter jih objaviti na www.nomago.si.
  Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 18. 6. 2019 dalje. Objavljeni so na spletni strani
  www.nomago.si in na prodajnih mestih.

  Ljubljana, 18. 6. 2018

  NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

  Direktorji:

  mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor

  Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti

  Miha Tavčar, izvršni direktor za finance 


   *****************************************************************************************************************

  NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

  Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

  Na podlagi določil 120. člena Obligacijskega zakonika, Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Ur. List RS št. 29/2019) in ostalih veljavnih podzakonskih aktov,  družba

  NOMAGO d.o.o.  (v nadaljevanju prevoznik) objavlja

  SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE ZA JAVNI PREVOZ POTNIKOV IN PRTLJAGE V
  NOTRANJEM CESTNEM PROMETU


  1. SPLOŠNE DOLOČBE

  1. člen

  Splošni prevozni pogoji določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom, nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v javnem prevozu potnikov, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu, po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

  2. člen

  Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja, prevozno ceno in druga vprašanja, ki nastanejo v notranjem cestnem prometu.

  3. člen

  Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na  prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih. 

  4. člen

  Prevozna cena za potnika, izročeno prtljago in nespremljano izročeno prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku, ki je sestavljen na podlagi veljavne tarifne lestvice in veljavnega daljinarja s časi vožnje relacij javnih linijskih avtobusnih voznih redov v RS. Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice, pod pogoji in na način določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

  Vozni red in cenik ima vozno osebje pri opravljanju linijskih prevozov za linijo na kateri opravlja prevoz, na razpolago v elektronski obliki na strojčku za prodajo vozovnic.

  5. člen

  Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma uporabnika prevoza, ki niso urejene s pogodbo, z zakonom ali s tarifo, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.

  6. člen

  V splošnih prevoznih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

  prevoznik je pravna oseba, ki na podlagi pogodbe prevaža potnike in prtljago,

  uporabnik prevoza je oseba, ki na podlagi pogodbe s prevoznikom pridobi določene pravice in prevzame določene obveznosti,

  potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu,

  naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo,

  pošiljatelj je naročnik ali oseba, ki na podlagi pogodbe preda nespremljano prtljago za prevoz,

  prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov,

  izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage,

  prejemnik je oseba, ki je upravičena v namembnem kraju prevzeti nespremljano prtljago, predano za prevoz,

  upravičenec je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico zahtevati od prevoznika izvajanje določil pogodbe,

  nespremljana prtljaga je prtljaga, ki jo prevoznik prevaža in ni last nobenega potnika, ki potuje z avtobusom,

  ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje,

  odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,

  namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča

  IJPP pomeni integriran javni potniški promet

  Listna vozovnica je vozovnica izdana za eno vožnjo ali dnevna in evidenčna vozovnica za prevoz.

  Terminske vozovnice so elektronske vozovnice, ki veljajo za določeno obdobje na izbrani relaciji in so izdane na čip karticah in se glasijo na ime,

  Subvencionirana vozovnica je vozovnica za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico in je pridobljena po pogojih, ki jih določa veljavna zakonodaja za subvencionirane vozovnice,

  Šolska vozovnica je vozovnica za otroke osnovnih šol in omogoča neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico,

  Delavska vozovnica je vozovnica za delavce, za katere je delodajalec s prevoznikov sklenil pogodbo o prevozu, in omogoča neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico,

  Kuponska vozovnica je vozovnica, ki je kupljena v predprodaji za več voženj na izbrani relaciji, ki je vnesena v vozovnico.

  2. PREVOZ POTNIKOV

  2.1. PREVOZNA POGODBA

  7. člen

  S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, v skladu z voznim redom in veljavnim cenikom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu. 

  Prevoznik mora zagotoviti dodatni avtobus v primeru, če mora zavrniti več kot 50% potnikov, kot pa jih lahko sprejme (14. člen Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe Ur.l. 73/2009)

  Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora v linijskem prometu na prvem postajališču izstopiti.

  8. člen

  Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določa pogodba in ti Splošni pogoji poslovanja, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.

  9. člen

  Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z avtobusom, ki po kvaliteti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo posebej določeno.

  Voznik ne sme ustavljati zunaj avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.

  Izjemoma sme voznik ustaviti izven avtobusnih postaj ali avtobusnih postajališč, če je javni linijski prevoz potnikov kombiniran s šolskim prevozom. 

  10. člen

  Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. mora odstraniti iz vozila osebo, ki:

  kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psiho-aktivnih snovi in tudi sicer nasilna oz. nadležna do drugih potnikov,

  želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu s temi Splošnimi prevoznimi pogoji ne smejo prevažati,

  s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir,

  vstopa v umazani delovni obleki, če se ji ne more odrediti primernega od drugih potnikov ločenega prostora (npr. dimnikarji, pleskarji),

  želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo, 

  je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže notranjost vozila, 

  za katero se upravičeno domneva, da bo zaradi njegovega vedenja onemogočeno izpolniti prevoznikove obveznosti do drugih potnikov,

  noče plačati voznine oz. pokazati vozovnice.

  Če opozorjeni potnik noče zapustiti vozila, voznik obvesti dežurnega prometnika pri prevozniku in nadaljuje z vožnjo, prometnik o primerih navedenih v prvi, drugi in tretji točki nemudoma obvestiti policijo.

  V primerih iz prvega odstavka tega člena potnik ni upravičen do povrnitve voznine.

  11. člen

  Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

  Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki med potovanjem s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali vozno osebje in ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu bil dolžan vrniti prevoznino.

  Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi le na avtobusni postaji oz. postajališču.

  12. člen

  Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za določen čas, za eno ali več potovanj, za enega ali več potnikov.

  13. člen

  Prevoznik je dolžan v linijskem prometu izdati potniku vozovnico. Vozovnica je lahko posamična ali skupinska ter terminska, zneskovna ali za določeno število prevozov (kuponska vozovnica). Prevozniku ni potrebno izdati vozovnice, če je prevozna pogodba sklenjena z naročnikom prevoza. Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika toda njen obstoj se dokazuje tudi drugače. 

  Vozovnica se lahko glasi na prinosnika ali na ime. Če se vozovnica glasi na ime, je ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika brez soglasja prevoznika.

  Terminska vozovnica je vozovnica izdana za več voženj, z mesečno, polletno ali letno veljavnostjo. 

  Terminske, letna in polletna vozovnica veljajo v obdobju, za katerega so izdane oz. do preklica. Mesečna vozovnica velja v mesecu za katerega je izdana in vključno prvi delovni dan v naslednjem mesecu (delavska vozovnica in vozovnica za občane) oz. prvi šolski dan v naslednjem mesecu (dijaška, študentska in osnovnošolska vozovnica).

  V primeru okvare strojčka za prodajo vozovnic, prevoznik izda vozovnico belico, imetnikom čip kartic pa omogoči prevoz brez identifikacije.

  14. člen

  Potnik kupi listno vozovnico v avtobusu ali v predprodaji na prodajnih mestih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika. V predprodaji lahko kupi potnik vozovnico največ za 30 dni vnaprej. 

  Terminsko vozovnico lahko potnik kupi na prodajnem okencu, lahko pa jo plača tudi z bančnim nakazilom, ki mora biti izvedeno vsaj 5 delovnih dni pred veljavnostjo vozovnice. 

  Subvencionirane vozovnice lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi preko spleta in/ali mobilne aplikacije s kreditno kartico, paypal, moneto ali preko bančnega nakazila. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno vsaj 1 delovni dan pred veljavnostjo vozovnice. Enako kot določa ta odstavek velja tudi za ne-subvencionirane vozovnice, v kolikor je zanje možna prodaja preko spleta.

  Postopek registracije uporabnika za nakup vozovnic po spletu je določen na spletni strani prevoznika.

  Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta in/ali mobilne aplikacije kupec s klikom na gumb "Potrdi nakup" soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.

  15. člen

  Za subvencionirane vozovnice integriranega potniškega prometa (IJPP) veljajo tudi splošni pogoji IJPP objavljeni na spletni strani upravljavca IJPP. V primeru nasprotja med splošnimi pogoji prevoznika in splošnimi pogoji IJPP za subvencionirane vozovnice IJPP, veljajo splošni pogoji IJPP.

  Subvencionirane vrste vozovnic za dijake in študente določa Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza. Upravičenec lahko kupi: subvencionirano mesečno vozovnico in subvencionirano mesečno vozovnico za 10 voženj.

  16. člen

  Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

  Listno vozovnico, kupljeno v predprodaji, dnevno oz. evidenčno vozovnico mora potnik ob vstopu v avtobus pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolorja.

  Terminska oz. elektronska vozovnica je veljavna šele, ko je validirana. Terminsko (čip) vozovnico je treba ob vstopu v avtobus registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), s tem postane veljavni prevozni dokument, med vožnjo pa na zahtevo voznika in kontrolorja predložiti na vpogled. 

  Potnik, ki uporablja terminsko vozovnico, se na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Potniku, ki se ne more ali noče identificirati, se vozovnica odvzame in izda potrdilo. 

  17. člen

  Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja vozovnico, ki ni veljavna ali se ne glasi nanj, mora na zahtevo voznika ali kontrolorja plačati prevozniku nadomestno prevoznino v višini petkratne vrednosti prevoznine na celotni liniji. Nadomestno prevoznino zaračuna voznik ali kontrolor. V primeru terminske vozovnice se nadomestna prevoznina določi v višini petkratne vrednosti terminske vozovnice, vendar največ 100 evrov.

  Voznik ali kontrolor odvzameta terminsko vozovnico, če:

  je tako poškodovana, da niso razvidni osnovni podatki,

  se uporablja zunaj vnesenega termina ali relacije v terminski vozovnici,

  je preklicana,

  je ponarejena,

  jo uporablja oseba, ki ni upravičenec do vozovnice.

  Vozno osebje ne sme zavrniti prevoza osnovnošolca (velja za posebni linijski in javni linijski prevoz), četudi nima veljavne vozovnice in nima denarja, da bi plačal voznino. V takem primeru se mladoletni osebi do 15 let izda ustni opomin ter kontrolno osebje takoj ob vstopu v avtobus seznani s primerom. 

  Upravičenec, ki mu je bila vozovnica odvzeta, lahko le-to proti plačilu doplačilne voznine v višini petkratne enosmerne cene za relacijo zapisano na zlorabljeni terminski vozovnici, prevzame na pri prevozniku. Potnik lahko kupi novo vozovnico samo v primeru, da plača doplačilno voznino.

  Za ponovno izdajo čip kartice terminske vozovnice po odvzemu, uničenju, izgubi ali poškodovanju le-te prevoznik potniku zaračuna strošek izdelave čip kartice terminske vozovnice.

  Upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko oziroma študijsko leto. Med zlorabe pravice do subvencioniranega prevoza se šteje:

  nakup dveh ali več vozovnic, razen kombiniranih vozovnic

  ponarejanje dokumentov glede upravičenosti

  ponarejanje vozovnice

  uporaba vozovnice z neresničnimi podatki.

  18. člen

  Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo listne vozovnice.

  Potnik je zlorabil uporabo listne vozovnice v sledečih primerih:

  ima neveljavno vozovnico,

  nima nobene vozovnice,

  če ne izroči voznemu osebju kopije vozovnice oz. kupona vozovnice kupljene v predprodaji,

  Potnik, pri katerem je kontrolno osebje ugotovilo zlorabo listne vozovnice, mora plačati ceno voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje in petkratno doplačilno voznine za isto relacijo (od prve postaje na liniji do namembne postaje).

  Potnik, pri katerem je vozno osebje ugotovilo zlorabo listne vozovnice, mora plačati voznino od postaje, na kateri je bila zloraba ugotovljena (oz. od postaje, do katere je veljala izdana vozovnica) do namembne postaje.

  19. člen

  Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko uporabnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora uporabnik vozovnice (za mladoletne osebe pa njihovi starši oz. skrbniki) podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z morebitnim lažnim preklicem. Uporabniku preklicane vozovnice se zaračuna vrednost vozovnice na relaciji, za katero je izdana, od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica vozovnice, za kategorijo uporabnika, ki je neupravičeno uporabljal vozovnico.

  Če se ugotovi, da kdo od potnikov uporablja preklicano (najdeno, ukradeno ipd.) vozovnico, je dolžan plačati vrednost vozovnice (na relaciji za katero je izdana) od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica.

  Stroške preklica in izdaje dvojnika plača uporabnik vozovnice po veljavnem ceniku, pri čemer osnovnošolci ne plačajo stroškov preklica.

  Poškodovana oz. delno uničena vozovnica (čip kartica) se deponira pri prevozniku, uporabniku se izda nova. Če je čip kartica poškodovana oz. uničena zaradi malomarne uporabe, stroški izdaje nove kartice bremenijo uporabnika.

  20. člen

  Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč pa je potrebno potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 5 dneh po opravljeni vožnji.

  Potnik, ki želi podaljšati potovanje prek postaje do katere ima vozovnico, pred odhodom s prvotne namembne postaje plača redno prevoznino od stare do nove namembne postaje, ne glede na način plačila prevoznine.

  V primeru, ko želi potnik med samim potovanjem preusmeriti svoje potovanje na drugo postajo oziroma želi izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni.

  21. člen

  Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.

  Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

  22. člen

  Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. Prevoznik je v linijskem prometu dolžan vrniti potniku prevoznino, če ta opusti potovanje v notranjem prometu najmanj eno uro pred začetkom potovanja. Če potnik opusti potovanje, preden se ta začne izvrševati, obdrži prevoznik 10 % voznine. Prevoznih določb iz tega odstavka, s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.

  Vračilo neporabljenega zneska voznine dijaških in študentskih vozovnic se izvrši skladno z določili Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki določa, da upravičenec lahko vozovnico vrne pred začetkom veljavnosti vozovnice. Vrne se celotni vplačani znesek. Vračilo vozovnice v času veljavnosti vozovnice ni možno.

  Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (npr. preko spleta) se v skladu z 10. točko 1. odstavka 43.a člena Zakona o varstvu potrošnikov ne uporablja 43.č člen Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi katerega ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prevoznika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

  23. člen

  Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima pravico:

  zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,

  zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino,

  odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.

  24. člen

  Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.

  25. člen

  Če se prevoz ne začne ob času, ki je določen v pogodbi ali voznem redu prevoznika, lahko potnik oziroma naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.

  26. člen

  Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.

  2.2 PREVOZNE CENE

  27. člen

  Prevozna cena se za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem prometu zaračuna po veljavnem ceniku. Plačilno sredstvo za nakup vozovnice in prtljažnice v avtobusih na območju Slovenije je evro gotovina.

  Za plačilo voznine se sprejemajo vsi evro kovanci in bankovci za 5, 10 in 20 evrov. Bankovcev za 50, 100, 200 in 500 evrov se zaradi nezmožnosti zagotavljanja menjalnine praviloma ne sprejema kot plačilno sredstvo.

  Potnik se obvezuje vrnjen denar prešteti takoj. Kasnejših reklamacij se ne upošteva.

  28. člen

  Če se vozna cena spremeni, velja v predprodaji kupljena vozovnica, plačana po ceni, ki je veljala v času nakupa, brez doplačila razlike med novo in staro ceno.

  2.3 PREVOZNE OLAJŠAVE

  29. člen

  Prevoznik priznava vozne olajšave v skladu z veljavno zakonodajo. Pravico do voznih olajšav imajo državljani Republike Slovenije.

  30. člen

  V linijskem prometu imajo otroci do dopolnjenega 4. leta starosti brezplačno vozovnico za enkratno vožnjo. 

  2.4 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

  31. člen

  Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila in je nastala po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

  32. člen

  Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

  33. člen

  Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.

  34. člen

  Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, ker v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.

  2.5 ODGOVORNOST POTNIKA

  35. člen

  V avtobusih kajenje ni dovoljeno. V avtobusih javnega linijskega prevoza uživanje hrane in alkoholnih pijač ni dovoljeno.

  V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

  Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši.

  36. člen

  Potnik ne sme hote ali iz malomarnosti onesnažiti avtobusa. V primeru namernega onesnaženja mora plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov.

  37. člen

  Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

  Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

  3. PREVOZ PRTLJAGE

  3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA  PRTLJAGA

  38. člen

  Pri izvajanju javnega prevoza potnikov z avtobusi v notranjem cestnem prometu se prevaža tudi ročna in izročena potniška prtljaga, kakor tudi predmeti in stvari, ki ne spadajo v ti dve kategoriji. Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz izročeno potniško prtljago in jo prepeljati od odhodnega do  namembnega kraja. Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik lahko odkloni, če je zaradi njene teže ali obsega ne more varno ali brez škodnih posledic prepeljati.

  39. člen

  Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno. 

  Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.

  40. člen

  Pod ročno potniško prtljago spadajo stvari, ki tehtajo do 10 kg in so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu, ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozi varnosti prevoza in ne ovira drugih potnikov oz. ne zasede sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno potniško prtljago brezplačno.

  41. člen

  Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti lažji od 30 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti) kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage. 

  Prevoznik je dolžan sprejeti izročeno potniško prtljago in jo prepeljati, vendar od vsakega potnika največ dva kosa. Večje število kosov izročene potniške prtljage lahko sprejme, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa.

  Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:

  da ima avtobus prtljažni prostor (avtobusi mestne izvedbe ga nimajo),

  da je v prtljažnem prostoru dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),

  da kolo ni umazano, oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,

  da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.

  42. člen

  Prevoznik je dolžan potniku izdati potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage za javni linijski prevoz. V potrdilu mora biti navedeno število kosov prtljage.

  43. člen

  Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

  44. člen

  Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Izročeno potniško prtljago izroči prevoznik prinosniku potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage, pri tem pa se prevoznik ni dolžan prepričati ali ima prinosnik potrdila pravico prevzeti izročeno potniško prtljago.

  Če tisti, ki zahteva izročitev izročene potniške prtljage ne predloži potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage, je prevoznik dolžan izročeno potniško prtljago izročiti le, če dokaže, da ima do nje pravico ali če da prevozniku ustrezno varščino.

  Prevoznik ne sme predati izročene potniške prtljage imetniku potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage primeru, ko ve, da ta oseba do prtljage ni upravičena.

  45. člen

  Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami zakona o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.

  46. člen

  Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:

  lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, vozilo ali okolico,

  predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru,

  predmetov, ki so posamezno težji od 30 kg in volumna večjega od 100 x 60 x 30 cm,

  drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo.

  stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psiho-aktivne snovi).

  47. člen

  Tehnične aparate, razne precizne aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari, lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki le-to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške  prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi. Prevoznik v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo ali krajo dragocenosti.

  48. člen

  Za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah Zakona o prevoznih pogodbah, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

  Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.

  49. člen

  Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.

  50. člen

  Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.

  3.2 NESPREMLJANA PRTLJAGA

  51. člen

  Z vozili javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu se lahko prevaža tudi nespremljana prtljaga, za katero se šteje vsaka prtljaga, ki jo prevzame v prevoz vozno osebje in ni last nobenega od potnikov, ki potujejo z avtobusom. 

  52. člen

  Določbe glede izročene prtljage veljajo tudi za prevoz nespremljane prtljage.

  53. člen

  S pogodbo o prevozu nespremljane prtljage se prevoznik zavezuje, da bo prepeljal prtljago v namembni kraj in jo tam izročil prejemniku ali drugi pooblaščeni osebi, ki jo določi prejemnik, pošiljatelj pa se zavezuje, da bo plačal prevozniku v pogodbi določeno prevoznino. Pogodba o prevozu nespremljane prtljage se sklene z izdajo prevoznega dokumenta.

  54. člen

  Prevoznik je dolžan z avtobusom prepeljati nespremljano prtljago kot je bilo dogovorjeno pri prevzemu prtljage. Če čas odhoda avtobusa ob predaji oz. prevzemu prtljage ni določen, je prevoznik dolžan prepeljati nespremljano prtljago z avtobusom, s katerim bo zagotovljena ustrezna izvršitev prevozne pogodbe.

  55. člen

  Količina prtljage, ki se predaja za prevoz, se določi s številom kosov, težo ali prostornino. Prevoznik za prevoz ni dolžan sprejeti nespremljane prtljage, če mu prtljažni prostor ali obremenjenost vozila tega ne dopuščata.

  56. člen

  Pošiljatelj je dolžan dostaviti nespremljano prtljago k avtobusu najmanj pet minut pred odhodom, določenim v voznem redu, sicer je prevoznik ni dolžan sprejeti.

  57. člen

  Za odgovornost prevoznika za škodo, nastalo na nespremljani prtljagi ali pri njeni izgubi, se uporabljajo določbe, ki se nanašajo na izročeno prtljago.

  Pošiljatelj je odgovoren za škodo, ki je bila povzročena osebam, vozilu in drugim stvarem zaradi lastnosti prtljage, ki je bila dana za prevoz, če omenjene lastnosti prevozniku niso bile znane.

  58. člen

  Prevoznina za nespremljano prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku.

  59. člen

  Prevoznik in pošiljatelj lahko skleneta posebno pogodbo za prevoz nespremljane prtljage, če isti pošiljatelj stalno ali občasno pošilja nespremljano prtljago. S pisno pogodbo se obe strani dogovorita o količini pošiljk, relacijah, teži, višini in načinu plačila ter ostalih prevoznih pogojih.

  60. člen

  Prtljago iz prejšnjega člena je prevoznik dolžan prepeljati pred drugo nespremljano prtljago.

  61. člen

  V pogodbeni prevoz nespremljane prtljage z avtobusi spada tudi prevoz nespremljanih poštnih pošiljk.

  4. SHRANJEVANJE PREDMETOV

  62. člen

  Prtljago in druge predmete se v varstvo lahko izroči na avtobusnih postajah in postajališčih, kjer so garderobe. Predmete se lahko prevzame za največ 30 dni. Garderoba v varstvo ne sme prevzeti predmetov, ki so po teh splošnih prevoznih pogojih izključeni iz prevoza. Pristojbino za varstvo predmetov plača stranka ob prevzemu prtljage za vsak koledarski dan in za vsak kos po veljavnem ceniku.

  63. člen

  Za predmete, prevzete v varstvo, se izda garderobni listek, ki je osnova za prevzem prtljage. Garderobni listek se ob izdaji prtljage uniči. Prevzem in izdajo prtljage lahko zahteva potnik samo v delovnem času garderobe z vračilom garderobnega listka in plačilom pristojbine. Če potnik ne vrne garderobnega listka, izda garderoba prtljago samo v primeru, če potnik lahko dokaže svojo identiteto in pravico do prtljage. V takem primeru mora potnik pisno izjaviti:

  da je prevzel prtljago oz. druge predmete dane v hrambo,

  da se odpoveduje vsem pravicam izhajajočim iz garderobnega listka,

  da prevzame nase vse obveznosti nasproti tretjim osebam, ki bi nastale zaradi prevzema prtljage oz. drugih predmetov danih v hrambo.

  64. člen

  Prevoznik oziroma garderoba ne odgovarja za predmete, ki se nahajajo v nezaklenjenih kovčkih, paketih, zavojih in podobnem, prav tako pa tudi ne za denar in druge dragocenosti, izročene v hrambo brez vednosti delavca prevoznika.

  65. člen

  Pošiljatelj mora dati prevozniku navodilo za hrambo predmetov in ravnanje z njimi, če gre za predmete neobičajne za prevoz ali če prevoznik to zahteva.

  Določila glede izročene prtljage se smiselno uporabljajo tudi pri shranjevanju prtljage.

  5. NAJDENI PREDMETI

  66. člen

  Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih, na avtobusnih postajah in v neposredni bližini le-teh.

  67. člen

  Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je potrebno predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja linijskega prevoza, čas,  opis predmeta in ostalih okoliščin, iz kateri je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov.

  Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika.

  68. člen

  Denar, nakit ali druge predmete večje vrednosti je potrebno hraniti v trezorju.

  69. Člen

  Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

  V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, le-te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila, ipd.)

  70. člen

  Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najedene predmete hraniti, in sicer:

  najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji, ali jih odstrani.

  najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam, ali jih odstrani.

  lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje.

  6. PREVOZ ŽIVALI

  71. člen

  Z vozili javnega avtobusnega prometa se ne sme prevažati živih živali. Izjema so: 

  - policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Za prevoz policijskega psa in psa gorske reševalne službe se zaračuna veljavna potniška cena.

  - psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno.

  Prevoz psa prevoznik opravil le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

  Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati. 

  72. člen

  Kot ročno prtljago se smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.

  Prevoz živali iz prvega odstavka prevoznik opravil le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

  V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati. 

  Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.

  7. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV

  73. člen

  Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).

  Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.

  74. člen

  Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.

  75. člen

  Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo uporabniku prevoza ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini.

  8. REKLAMACIJE

  76. člen

  Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka, ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 60 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.

  9. ZASTARANJE TERJATEV

  77. člen

  Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

  za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,

  za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.

  78. člen

  Terjatve nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.

  79. člen

  Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene reklamaciji priložene listine.

  Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti preden preteče 60 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.

  10. PRITOŽBE POTNIKOV

  80. člen

  Potnik lahko v roku 3 mesecev od dne, ko je bil prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen, vloži pritožbo pri prevozniku o nastalih nepravilnostih. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov pritozbe@nomago.si ali na spletni strani www.nomago.si, lahko pa jo poda tudi osebno na avtobusnih postajah. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša. Potnik je za primer dodatnih pojasnil dolžan navesti svoje ime in priimek ter telefonsko številko, kjer je tudi običajno dosegljiv. 

  Prevoznik v roku enega meseca od prejema pritožbe potnika obvesti, ali je bila njegova pritožba utemeljena, zavrnjena ali se še vedno obravnava. Končni odgovor mora prevoznik potniku posredovati najkasneje v roku treh mesecev po prejemu pritožbe.

  Če potnik ni zadovoljen z odzivom prevoznika na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv prevoznika (v primeru, da se prevoznik ni odzval v predpisanem roku, da je bil odgovor nezadovoljiv ali da ravnanje prevoznika glede odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ni bilo ustrezno pritožbo vloži pri prizivnem organu – ministrstvu , pristojnemu za promet.

  11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  81. člen

  Osebni in drugi podatki naročnikov/potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi z notranjim cestnim prometom ter s temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena.  

  Naročnik s sprejemom splošnih pogojev in pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh splošnih pogojev in dostopni na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov, prevozniku izrecno dovoljuje, da lahko prevoznik njegove osebne podatke (navesti kateri: ime in priimek, naslov, pošta…) obdeluje v zvezi z namenom zagotavljanja storitev izvedbe prevoza oziroma izpolnitve sklenjene pogodbe po teh splošnih pogojih in kot je navedeno v politiki zasebnosti prevoznika, dostopni na tem mestu.

  Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov. 

  12. KONČNE DOLOČBE

  82. člen

  Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 21.5.2019 dalje in nadomeščajo vse prej izdane splošne pogoje družbe. 

  Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si, na prodajnih mestih in v avtobusih.

  NOMAGO d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
  Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

  *****************************************************************************************************************

  NOMAGO d.o.o. objavlja

  SPLOŠNE POGOJE STORITEV SPLETNE REZERVACIJE INTERCITY VOZOVNIC

  I. O nas

  Ti splošni pogoji uporabe storitve spletne rezervacije vozovnic za prevoz določajo pogoje, pod katerimi ponudnik spletne platforme za rezervacije, Nomago d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, ki je ustanovljena v skladu z zakoni Republike Slovenije, s sedežem na naslovu Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Nomago), storitev za svoje uporabnike (v nadaljevanju: uporabnik) izvaja na svojih spletnih straneh https://intercity.nomago.eu/ (v nadaljevanju: spletna stran) ali na mobilni aplikaciji NomagoIntercityAPP (v nadaljevanju: APL). Družba Nomago spletno platformo ponuja le za iskanje, primerjavo in nakup prevoznih storitev različnih prevoznikov (v nadaljevanju: prevoznik), ki ponujajo storitve prevoza. Skladno z navedenim je pogodba o prodaji storitev na spletni strani / v aplikaciji (APL) izključno dvostranska pogodba med uporabnikom in prevoznikom, navedenim na spletni strani / v APL in na vozovnici. 

  Ti pogoji se nanašajo izključno na storitev spletne rezervacije vozovnic – iskanje, primerjava cen, različnih prevoznih možnosti, rezervacija. Spletno stran / APL nenehno spreminjamo ter izboljšujemo, saj želimo izboljšati uporabniško izkušnjo potencialnih strank.

  II. Pogoji uporabe

  Skupaj z našo Politiko zasebnosti ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: SP) urejajo uporabo storitve spletne rezervacije vozovnic za prevoz družbe Nomago ter so podlaga za dogovor med družbo Nomago in uporabnikom. Nomago deluje izključno kot prodajni posrednik, pogodba o prevozu med uporabnikom in prevoznikom pa ravno tako šteje za sklenjeno z uspešno izvedenim plačilom, po katerem Nomago vozovnico in račun izda uporabniku. Plačilo vozovnice šteje za uporabnikovo brezpogojno strinjanje s Splošnimi pogoji prevoza poslovnega partnerja. Nomago ne vpliva na vsebino Splošnih pogojev prevoza poslovnega partnerja. 

  III. Spletne storitve, ki jih nudi družba Nomago

  a) Registracija

  Račun Nomago lahko na spletni strani / v APL uporabnik ustvari z vnosom svojega naslova elektronske pošte in izbranega gesla. Ravnanje z osebnimi podatki uporabnika in informacijami o rezervaciji bo skladno z našo Politiko zasebnosti.

  Le polnoletne osebe in fizične osebe, ki so pravno sposobne, lahko postanejo registrirani uporabniki. Uporabnik mora predložiti vse zahtevane podatke, ki morajo biti popolni in pravilni, po potrebi pa mora te podatke tudi posodobiti. Registracija je neprenosljiva.

  Ko se uporabnik registrira, bo uporabnikov račun aktiven za nedoločen čas. Tako uporabnik kot družba Nomago imata pravico račun kadar koli zapreti z dvodnevnim odpovednim rokom. To ne vpliva na pravico do zaprtja brez odpovednega roka iz krivdnega razloga.

  b) Spletni nakup vozovnice za potovanje

  Uporabnik lahko na spletni strani / v APL opravi spletni nakup vozovnice. Šteje se, da je nakup vozovnice izveden po uspešnem plačilu, nato se vozovnica in račun pošljeta na uporabnikov elektronski naslov. Če elektronsko plačilo ni izvedeno, se nakup izbriše.

  Po nakupu vozovnice na spletni strani / v APL uporabnik nemudoma po elektronski pošti prejme potrditev, ki vsebuje podatke o naročilu.

  Družba Nomago ne odgovarja za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnitvi katerih koli svojih obveznosti po teh pogojih (tj. obveznost obdelave rezervacije in plačila storitve prevoza), če je taka neizpolnitev ali zamuda posledica razlogov, na katere ne more razumno vplivati.

  Pogodba o izvedbi storitve prevoza, katerega nakup je bil izveden na spletni strani / v APL, je izključno dvostranska pogodba med uporabnikom in prevoznikom, ki je naveden na vozovnici. Pogodba s prevoznikom šteje za sklenjeno z izvedbo plačila vozovnice. Skladno s tem družba Nomago ne odgovarja za izvedbo storitve prevoza.

  c) Uporabnikova obveznost

  Uporabnik mora vozovnico in račun natisniti ali shraniti na mobilnem telefonu ali v APL ter ju vzeti s seboj. Ob vstopu na vozilo mora uporabnik ustrezno vozovnico predložiti vozniku ter vozovnico in račun hraniti med celotnim potovanjem ter ju na zahtevo pokazati.

  Kupljena vozovnica velja v tiskani in elektronski obliki (npr. mobilni telefon ali APL NomagoIntercity), vendar mora biti koda QR vidna, tako da jo lahko voznik skenira. 

  Če uporabnik, ki je vozovnico kupil prek spleta, izbere nekatere od popustov (npr. za otroke ali druge razpoložljive popuste), mora ob vstopu na vozilo dokazati, da spada v kategorijo popusta, ki ga je izbral. Če uporabnik tega ne more dokazati, mora plačati polno ceno vozovnice vozniku, saj v nasprotnem primeru vozovnica šteje za neveljavno in uporabnik izgubi kakršno koli pravico do vračila denarja, plačanega za vozovnico.

  d) Prevozne storitve

  Prevozne storitve izvede prevoznik, naveden na vozovnici, če pa na liniji sodeluje več prevoznikov, so na vozovnici navedena imena vseh prevoznikov.

  Prevoznik izvaja prevozne storitve za uporabnika in je zato odgovoren za izvedbo storitve v skladu z veljavnim pravom. S sklenitvijo pogodbe s prevoznikom (nakup vozovnice) pridobi uporabnik pravico do uporabe prevoznikovih prevoznih storitev v skladu z rezervacijo, izvedeno na spletni strani / v APL. Družba Nomago ne more jamčiti za ustrezno izvedbo pogodbe med stranko in prevoznikom. Za prevozno storitev veljajo pogoji prevoznika, ki deluje na liniji. 

  Družba Nomago v nobenem primeru ni odgovorna oziroma ne odgovarja za izvedbo storitev prevoza, poleg tega pa ni odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo zaradi neizvedbe ali nezadostne izvedbe storitve prevoza. V svoji vlogi spletne platforme za omogočanje transakcij med prevozniki in uporabniki družba Nomago ne odgovarja za poslovanje prevoznikov, kar vključuje, a ni omejeno na spodnje: pravočasni odhod ali prihod, ravnanje zaposlenih in zastopnikov prevoznika; stanje avtobusa; odpoved potovanja iz kakršnih koli razlogov; izgubo ali poškodbo prtljage; zamenjavo strankinega rezerviranega sedeža s strani prevoznika iz kakršnega koli razloga; sporočanje napačne točke vkrcanja na vozilo oziroma spremembo točke vkrcanja s strani prevoznika bodisi z obvestilom družbi Nomago ali uporabniku bodisi brez takega obvestila; neizvedbo storitev zaradi višje sile.

  e) Spremembe s strani prevoznika

  S pogostim obveščanjem si bo družba Nomago po svojih najboljših močeh prizadevala zagotoviti točnost voznih redov na spletu. Nomago ne more jamčiti in ni odgovoren za točnost danih informacij, zato ste za kakršno koli postopanje, ki ga izvedete na podlagi informacij, ki jih najdete na spletni strani / v APL, odgovorni sami. Če ne veste, kateri termin odhoda bi izbrali, se, prosimo, posvetujte z osebjem v klicnem centru.

  Vozovnica, ki jo družba Nomago izda uporabniku, temelji izključno na informacijah, ki jih zagotovi ali posodobi prevoznik glede razpoložljivosti sedežev. Opremo, storitve, linije, cene vozovnic, vozni red, vrsto avtobusa, razpoložljivost sedežev in druge podrobnosti, ki se nanašajo na prevozno storitev, sporoči ustrezni prevoznik, družba Nomago pa na take informacije, ki jih predloži prevoznik, ne more vplivati.

  Z nakupom vozovnice se uporabnik strinja z manjšimi spremembami voznega reda, npr. kadar nastanejo zamude zaradi prometa ali drugih okoliščin, ki jih ne povzroči prevoznik iz malomarnosti. V primeru zamude pri odhodu ali polnega avtobusa lahko prevoznik spremeni uporabnikovo rezervacijo na poznejši odhod, če je ta na voljo, in sicer v razumnem času po prvotno določenem času odhoda. Lahko se pojavijo zamude pri prihodu, zlasti v obdobjih zgoščenega prometa. V primeru odpovedi ali zamude veljajo Splošni pogoji prevoznika, navedenega na vozovnici.

  Uporabnik, ki je kupil vozovnico za prevozno linijo, ki vključuje enega ali več prehodov državne meje, mora imeti s seboj veljaven potni list ter po potrebi tudi veljavno vizo.

  f)    Sprememba rezervacije in vračilo denarja za kupljeno vozovnico

  Odvisno od prevoznika je na voljo več možnosti spremembe rezervacije. 

  Odpoved ali vračilo kupnine spletnih vozovnic je mogoče izvesti le z obiskom spletne strani za odpovedi https://intercity.nomago.eu/APL ali s sporočilom klicnemu centru na elektronskem naslovu intercity@nomago.eu. Veljajo prevozni pogoji ustreznega prevoznika.

  Za spremembo rezervacije ali preklic vozovnice prejmete kodo za popust. Znesek vračila kupnine na podlagi kode za popust je odvisen od lestvice ustreznega prevoznika za preklice. 

  g) Koda za popust

  Koda za popust se izda v zameno za kupljeno vozovnico s ciljem spremembe rezervacije. Ta vrsta vavčerja je povezana izključno z uporabniškim računom, ki je bil uporabljen pri prvotnem nakupu vozovnice. Koda za popust se lahko uporabi izključno na spletni strani / v APL, kjer je bil izveden prvotni nakup, in sicer se lahko uporabi za prevoz prevoznika, ki je bil naveden na prvotni vozovnici. 

  h) Plačilo

  Informacije o cenah vozovnic so na voljo na spletni strani / v APL. 

  Spletno plačilo vozovnic za potovanja je mogoče izvesti s spodnjimi karticami oziroma plačilnimi kanali: 

  o Maestro

  o MasterCard

  o Visa

  o Discover

  o PayPal


  IV. Storitve tretjih oseb

  Naša spletna stran/APL vsebuje povezave do spletnih strani drugih ponudnikov, ki jih mi ne upravljamo oziroma nadziramo in za katere nismo odgovorni. Vsebin takih spletnih strani nismo odobrili niti ne odgovarjamo za njihovo zakonitost ali delovanje. Zato nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe takih spletnih strani. Priporočamo vam, da si skrbno preberete pogoje takih drugih spletnih strani (do katerih ste prišli prek spletnih povezav).

  V. Kontaktni podatki/obveščanje

  Pomagajte nam izboljšati našo storitev. Veselimo se vaših povratnih informacij, tako negativnih kot pozitivnih, kakor tudi predlogov za izboljšave. Prosimo, da pustite svoje komentarje in ocenite našo storitev, za morebitna vprašanja pa smo vam na voljo na spodnjem naslovu in telefonu.

  Nomago d.o.o.

  Vošnjakova ulica 3

  1000 Ljubljana, Slovenija 

  DDV: 52398790

  intercity@nomago.eu 

  +386 1 431 77 77

  VI. Spremembe naših pogojev uporabe

  Naša ponudba storitev se bo v prihodnje nenehno širila. Zato si pridržujemo pravico, da te splošne pogoje kadar koli spremenimo in dopolnimo. Če se s spremembami Splošnih pogojev ali določenih klavzul ne strinjate, vas pozivamo, da prenehate uporabljati naše storitve najpozneje na datum začetka veljavnosti takih sprememb.

  Nomago lahko te splošne pogoje spremeni v skladu s svojimi poslovnimi politikami.

  Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 4. 2021, uporabnikom pa so na voljo na spletni strani https://intercity.nomago.eu. 

  VII. Omejitve

  Našo spletno stran/APL in povezane funkcionalnosti dajemo na voljo uporabnikom, pri čemer slednji niso upravičeni do zagotavljanja kakršnih koli specifičnih funkcionalnosti. Imamo pravico, da vsebino ali funkcionalnost kadar koli spremenimo (npr. s programskimi popravki, posodobitvami ali spremembami). Ne jamčimo za trajno razpoložljivost naše spletne strani/APL. Natančneje to pomeni, da lahko tehnične težave, na katere ne moremo vplivati, pripeljejo do izpadov delovanja. Vzdrževanje spletne strani/APL lahko vpliva na razpoložljivost, ko bo to mogoče, pa se bo izvajalo z ustrezno skrbnostjo, da se preprečijo motnje v delovanju. Lastninske pravice in vse druge pravice, povezane s spletno stranjo/APL, pripadajo družbi Nomago.

  VIII. Varstvo podatkov

  Naša Politika zasebnosti določa način našega ravnanja z vašimi podatki ob vaši uporabi storitve. Z uporabo naše spletne strani/APL soglašate z uporabo svojih podatkov v skladu z našo Politiko zasebnosti.

  Družba Nomago je zavezana k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov/uporabnikov po teh splošnih pogojih, tako da zbira le nujno potrebne, osnovne podatke o uporabnikih, ki so potrebni za izpolnjevanje naših obveznosti. Prav tako je zavezana k obveščanju svojih uporabnikov o načinu uporabe zbranih podatkov in omogočanju izbire načina uporabe vaših podatkov, kar vključuje odločitev, ali želite, da se vaše ime odstrani s seznamov za trženjske kampanje ali ne. Vsi podatki, ki jih predložijo uporabniki, bodo varovani kot strogo zaupni in bodo na voljo le tistim zaposlenim, ki jih potrebujejo za izvajanje svojega dela. Vsi zaposleni družbe Nomago in njeni poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel politike.

  IX. Omejitev odgovornosti

  Vsebina te spletne strani je javnosti na voljo le v informativne namene. Družba Nomago si razumno prizadeva zagotoviti ažuriranje celovitosti in točnosti informacij. Družba Nomago si pridržuje pravico kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeniti vsebino ali delovanje te spletne strani. Družba Nomago ne odgovarja za kakršne koli netočnosti, izpustitve ali neobjavo vsebin na tej spletni strani. Take napake lahko povzroči (vendar ne izključno) človeška napaka pri vnosu podatkov, tiskanju, formatiranju ali skeniranju. Poleg tega družba Nomago v nobenem primeru ne bo odgovorna za kakršno koli škodo, izgube ali stroške, ki nastanejo zaradi informacij in vsebin na tej spletni strani. Družba Nomago ne odgovarja za vsebino drugih spletnih strani, do katerih pridete prek povezav na spletni strani https://intercity.nomago.eu/ in zaradi katerih nastane izguba podatkov ali izpad dohodka. Nadalje družba Nomago ne prevzema nikakršne odgovornosti za začasno nerazpoložljivost spletne strani, ki se pojavi zaradi tehničnih težav, na katere družba Nomago ne more vplivati.

  X. Pravo, ki se uporablja, sodna pristojnost in reševanje sporov

  Te splošne pogoje in izvajanje naših storitev platforme za rezervacije ureja slovensko pravo, v skladu s katerim se tudi razlagajo, razen če drugače določajo kogentna kolizijska pravila. Kakršen koli spor, ki izhaja iz teh splošnih pogojev in naših storitev, se rešuje izključno pred pristojnimi sodišči v Sloveniji.

  Če je katera koli določba teh splošnih pogojev neveljavna, neizvršljiva ali nezavezujoča oziroma taka postane, vas še naprej zavezujejo vse ostale določbe teh splošnih pogojev. V takem primeru se taka neveljavna določba vseeno uveljavlja v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavno pravo, vi pa soglašate, da boste sprejeli vsaj podobne učinke, kot so učinki neveljavne, neizvršljive ali nezavezujoče določbe glede na vsebino in namen teh splošnih pogojev.


  Pogoji za uporabo spletne strani in foruma

  Tvoj dostop do spletnega strani in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo prebereš. Z vstopom na stran www.nomago.si potrjuješ, da si s temi splošnimi pogoji seznanjen, da z njimi soglašaš ter da te določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

  Spreminjanje pogojev uporabe

  Nomago si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo strani. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov.

  Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

  Stran smeš uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del strani www.nomago.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

  Zasebnost in osebni podatki

  Za uporabo določenih storitev na strani moraš opraviti vpis, pri katerem boš moral posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Nomago se obvezuje, da bo tvoje osebne podatke uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

  Odgovoren si za vse aktivnosti, opravljene z uporabo tvojega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjuješ svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, moraš o tem nemudoma obvestiti administratorja strani. Nomago ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe tvojega računa ali gesla.

  Nezakonita ali prepovedana uporaba

  Kot uporabnik strani se obvezuješ, da je ne boš uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Strani ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil strani ali Nomagu. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom strani. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve Nomago, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu strani ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovi na travel@nomago.si.

  Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

  Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s stranjo Nomagu jamčiš, da si lastnik oziroma imaš poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.

  Z oddajo tega materiala in informacij Nomagu dovoljuješ: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

  Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabil Nomago, ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Nomago ni obvezan objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotoviš.

  Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posreduješ pri vpisu v storitve strani, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih preneseš na strežnik, oddaš ali kako drugače posreduješ z uporabo storitev foruma.

  Uporabniške vsebine

  Spletno mesto www.nomago.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev na forumu.

  Nomago ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na www.nomago.si. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Vendar kljub temu, da uredništvo www.nomago.si ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

  Z objavo uporabniške vsebine se strinjaš s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo, online in offline. Strinjaš se, da lahko vse vsebine, ki jih predložiš, Nomago ureja, objavi, prenaša ali prikaže in se odrekaš vsem moralnim pravicam, ki jih imaš pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjaš. Nomagu daješ stalno, neizključno, globalno, nelicenčno pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja.

  V Nomagu si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, ki pa uspeva le, kadar se člani počutijo dobrodošle in varne. Zato morajo člani upoštevati določena pravila obnašanja:

  • Prepovedana je objava kakor koli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
  • Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam-sporočili.
  • Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, starosti, regije, nezmožnosti. Kakršen koli sovražni govor je osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev.
  • Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno prihaja do nestrinjanj. Nomago spodbuja aktivno razpravo in pozdravlja vroče razprave. Toda osebni napadi so neposredno kršenje pravil uporabe in so osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev.
  • Možnost objavljanja uporabniških vsebin se uporablja le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Nomaga ne boste distribuirali ali drugače objavljali kakršne koli vsebine, ki promovira posamezne dejavnosti, produkte ali storitve in vodi do komercialnih spletnih strani.
  • Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščitena. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.

  Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih obvestil administratorja.

  Omejitev odgovornosti

  Nomago ali/in njegovi dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek stani www.nomago.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Nomago in/ali njegovi dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

  Nomago in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem strani www.nomago.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na strani www.nomago.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bil Nomago ali kateri koli od njegovih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da zate ne veljajo vse zgornje omejitve. Če si s katerim koli delom strani www.nomago.si, storitvami strani ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljen, je tvoje izključno in edino sredstvo, da strani ne uporabljaš več.

  Opombe o intelektualni lastnini

  Vsa vsebina strani, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo Nomaga ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve strani prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

  Nomago ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s stranjo, vključno s spletnimi stranmi, ki so del teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, ti vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

  Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

  Splošno

  Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s stranjo www.nomago.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri tem potrjuješ, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med tabo in Nomagom.

  Nomago lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice Nomaga, da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo strani www.nomago.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri Nomagu, ki se tičejo tvoje uporabe ali delovanja strani www.nomago.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejeno) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

  Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med tabo in Nomagom glede na storitve strani www.nomago.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med tabo in Nomagom glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

   

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Splošni pogoji uporabe storitev brezžičnega omrežja   

   

  1. Uvodna določba 

  S splošnimi pogoji za uporabo storitev brezžičnega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) na avtobusih NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, 

  ID za DDV: SI52398790, matična št.: 5143373000 (v nadaljevanju: NOMAGO d.o.o.), določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo storitev brezžičnega omrežja prek brezžičnih točk NomagoNet (v nadaljevanju: storitev WiFi).  

  Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali kakršne koli druge spremembe storitev WiFi, vključno s spremembami imen omrežja.  

     

  2. Definicije 

  Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen: 

  • Uporabnik NomagoNet je lahko vsaka fizična oseba ali pooblaščenec oz. zastopnik pravne osebe, ki uporablja NomagoNet za dostop do spleta; 
  • Storitev NomagoNet omogoča uporabniku ustrezne terminalske opreme (prenosni računalnik, mobilni telefon, tablica ali druga komunikacijska naprava), priklop na brezžično komunikacijsko omrežje NomagoNet na določeni lokaciji in v določenem obsegu ter pod pogoji, kot jih določajo dani splošni pogoji. Kot ponudnik dane storitve nastopa NOMAGO d.o.o., pri čemer je ponudnik predmetne programske in strojne opreme v Republiki Sloveniji A1 Slovenija, d.d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI60595256, matična št.: 1196332000.  

   

  3. Tehnične zahteve

  Za uporabo storitev NomagoNet, NOMAGO d.o.o. priporoča uporabo terminalske opreme, ki omogoča prenos podatkov v skladu z relevantnimi standardi. 

   

  4. Potek uporabe 

  Uporabnik se pred pričetkom uporabe storitve NomagoNet v storitev vpiše bodisi z vnosom uporabniškega imena in gesla za Nomago račun, svoje mobilne telefonske številke ali z vnosom svojega računa e-pošte. Po vpisu z Nomago računom (vnos uporabniškega imena in gesla) je prijava samodejna. Pri vpisu z mobilno telefonsko številko prejme na svojo vpisano telefonsko številko enkratno geslo, ki ga vnese v naslednjem koraku. V kolikor se vpisano enkratno geslo ujema s poslanim enkratnim geslom, ki ga je uporabnik prejel na svoj telefon in po strinjanju s splošnimi pogoji uporabe lahko prične z uporabo NomagoNet storitve. Pri vpisu z navedbo svojega e-poštnega naslova pa uporabnik v svoj poštni nabiralnik prejme elektronsko sporočilo s potrditveno povezavo. V kolikor takšno sporočilo odpre, povezavo pa potrdi, mu je po strinjanju s splošnimi pogoji omogočena uporaba NomagoNet storitve.

  V kolikor se uporabnik s splošnimi pogoji kljub pravilno vnesenemu enkratnemu geslu (prijava s telefonsko številko) ali po potrditvi povezave (prijava z elektronskim naslovom) ne strinja, mu je uporaba brezžičnega omrežja onemogočena.  

  Dostopnost posameznih vsebin in/ali posameznih spletnih strani v okviru uporabe storitve NomagoNet, so odvisni od načina dostopa in od terminalske opreme, s katero se dostopa do določene spletne strani. Prek storitve NomagoNet so omogočene tudi druge komercialne in/ali plačljive vsebine, ki imajo lahko svoje lastne splošne pogoje in navodila. NOMAGO d.o.o. v teh primerih nastopa zgolj kot ponudnik storitve NomagoNet.   

   

  5. Omejitev odgovornosti 


  NOMAGO d.o.o. v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe storitve NomagoNet, ampak si bo za nemoteno delovanje storitve NomagoNet zgolj prizadeval.  

  NOMAGO d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje storitve NomagoNet, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.  

  NOMAGO d.o.o. zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. NOMAGO d.o.o. tako ne odgovarja za vsebine, ki jih uporabnik prenaša ali do njih dostopa prek interneta in tako ne odgovarja za ravnanja uporabnika in/ali tretjih oseb na internetu.

  NOMAGO d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi uporabe storitev NomagoNet.  

  NOMAGO d.o.o. tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last NOMAGO d.o.o.  

  NOMAGO d.o.o. ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika. 

   

  Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino na internetu uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svoji terminalski opremi (npr. izključijo deljenje datotek in tiskalnikov z drugimi uporabniki, vključijo požarni zid, uporabljajo protokol SSL, ipd.).   

   

  6. Obveznosti uporabnika 


  Uporabnik se obvezuje, da storitve NomagoNet ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Storitve NomagoNet ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil delovanju storitve ali družbi NOMAGO d.o.o. kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da: 


  • bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani NOMAGO d.o.o. glede uporabe storitve NomagoNet; 
  • ne bo kršil avtorskih in sorodnih pravic, znamk, patentov ali drugih, z zakonom določenih pravic; 
  • ne bo pošiljal nezaželenih množičnih elektronskih sporočil (SPAM); 
  • ne bo pošiljal informacij ali podatkov, ki vsebujejo računalniške viruse ali material, namenjen prekinitvi, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti računalniške ali druge IT strojne ali programske opreme; 
  • ne bo izvrševal dejanj, katerih namen je vdiranje v računalniške sisteme ali odkrivanja ranljivosti sistemov. 

   

  V primeru nepooblaščene uporabe storitve NomagoNet je uporabnik dolžan obvestiti NOMAGO d.o.o. 

  NOMAGO d.o.o. ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi storitve NomagoNet s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do storitve NomagoNet, …).V tem primeru je uporabnik zavezan povrniti NOMAGO d.o.o. vso škodo, ki je posledica njegovega nedovoljenega ravnanja iz tega odstavka.  

   

  7. Pravice intelektualne lastnine

  Vsi podatki, podobe ter druge informacije, ki se lahko pojavijo v okviru izvajanja storitve NomagoNet, so lahko predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.  

  S prenosom oz. registracijo, uporabnik  pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe storitve NomagoNet na izbrani terminalski opremi. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. NOMAGO d.o.o. tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu NOMAGO d.o.o. 


  8. Prehodne in končne določbe 


  Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na www.nomago.si spletni strani. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike NOMAGO d.o.o., veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov. 

  O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo NOMAGO d.o.o. obvestil uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. NOMAGO d.o.o. lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona). 

  Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko NOMAGO d.o.o. kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.  

  Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na  spletni strani www.nomago.si.  

  V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati storitev NomagoNet. 


  Morebitne spore, bosta NOMAGO d.o.o. in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.  

   

  Ti splošni pogoji pričnejo veljati z 13. 10. 2023. 

   

  NOMAGO d.o.o.  

  Ljubljana, 29. 09. 2023   


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA v družbi Nomago d.o.o.


  V družbi NOMAGO d.o.o., izvajamo videonadzor. 


  V nadaljevanju tega obvestila o izvajanju videonadzora v družbi NOMAGO d.o.o. se lahko v skladu z 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov in 76. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), se lahko podrobneje seznanite z vsemi informacijami o izvajanju videonadzora v družbi. 


  Upravljavec videonadzornega sistema


  Osnovni podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

  Polni naziv upravljalcaNomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
  SedežVošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana
  Davčna številkaSI 52398790
  Matična številka5143373000
  Elektronski naslov

  info@nomago.si

  Telefonska številka01 431 77 00
  Spletna stranwww.nomago.si


  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov


  Kontaktni podatki pooblačene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):

  Telefonska številka: 01 431 77 00
  Elektronski naslov: dpo@nomago.si   


  Nameni za katere se osebni podatki obdelujejo, vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in pravna podlaga za njihovo obdelavo


  Družba obdeluje vaše osebne podatke: 


  NAMENVRSTE PODATKOV, ROK HRAMBE IN PRAVNA PODLAGAOPIS

  Izvajanje videonadzora v poslovnih prostorih NOMAGO d.o.o. in dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore zaradi:
  - Varovanja ljudi in premoženja, z namenom, da se prepreči večja škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode na premoženju družbe.
  - Zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v službene oziroma poslovne prostore družbe,
  - Varovanje poslovnih skrivnosti v družbi NOMAGO d.o.o.

  Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:

  - video posnetek posameznika (slika),
  - lokacija posnetka,
  - datum posnetka,
  - čas posnetka.

  Koliko časa hranimo podatke:

  Videoposnetki iz nadzornih kamer se hranijo 21 dni od zajema posnetka.

  V primerih suma kaznivih dejanj, kršitev pa skladno z zastaralnimi roki, določenimi za pregon kaznivih dejanj, uveljavljanja povrnitve škode, v primeru pravnih in sodnih postopkov pa najdlje pet let po pravnomočnosti pravnega akta, s katerim je bilo odločeno o zadevi, ki je bila predmet sodnega ali drugega pravnega postopka.

  Pravna podlaga:
  Zakoniti interes
  Zaradi narave dejavnosti upravljavca, se v poslovnih prostorih upravljavca izvaja videonadzor. Videonadzor se izvaja za namene zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in zagotavljanja varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa v poslovne prostore družbe. Ker družba upravlja z različnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost (poslovni podatki, podatki potnikov…), se videonadzor izvaja tudi z namenom varovanja poslovnih skrivnosti.
  Izvajanje videonadzora dostopa na parkirišče avtobusov (avtobusno postajo) v lasti družbe NOMAGO d.o.o. zaradi varovanja premoženja družbe, z namenom, da se prepreči večja škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode na premoženju družbe in zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa na parkirišče za avtobuse.

  Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:

  - video posnetek posameznika (slika),
  - lokacija posnetka,
  - datum posnetka,
  - čas posnetka,
  - registrska številka avtobusa

  Koliko časa hranimo podatke:

  Videoposnetki iz nadzornih kamer se hranijo 21 dni od zajema posnetka.

  V primerih suma kaznivih dejanj, kršitev pa skladno z zastaralnimi roki, določenimi za pregon kaznivih dejanj, uveljavljanja povrnitve škode, v primeru pravnih in sodnih postopkov pa najdlje pet let po pravnomočnosti pravnega akta, s katerim je bilo odločeno o zadevi, ki je bila predmet sodnega ali drugega pravnega postopka.

  Pravna podlaga:
  Zakoniti interes
  Zaradi narave dejavnosti upravljavca, se na parkiriščih za avtobuse v lasti družbe NOMAGO d.o.o. izvaja videonadzorni sistem za nadzor parkiranih avtobusov na parkirišču (avtobusni postaji) v času ko ne vozijo. Videonadzorni sistem tudi omogoča avtomatsko prepoznavo tablic avtobusov, ki pripeljejo na parkirišče (avtobusno postajo) z namenom nadzora kateri avtobusi se nahajajo na parkirišču ter omogočanje avtomatskega vhoda in izhoda avtobusov iz parkirišča. Avtobusi predstavljajo premoženje večje vrednosti upravljavca z uvedbo videonadzora pa upravljavec varuje takšno premoženje.   


  Uporabniki osebnih podatkov


  Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci in upravljavci, ki sodelujejo z nami. 

  • V primeru zaznave kaznivega dejanja ali škodnega dogodka: Policija, tožilstvo, zavarovalnice in druge pristojne službe.
  • pooblaščeni izvajalec, ki skrbi za tehnično izvajanje videonadzora.

  Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.


  Neobičajne nadaljnje obdelave videoposnetkov, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo:

  • Družba NOMAGO d.o.o. videoposnetkov ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije.
  • Družba NOMAGO d.o.o. videoposnetkov ne nadaljnje obdeluje za namene, ki niso navedeni v temu obvestilu.
  • Videonadzorni sistem omogoča spremljanje t.i. žive slike oziroma spremljanje dogajanja v živo preko monitorjev videonadzornega sistema.
  • Videonadzorni sistem ne omogoča zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo.     


  Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave

  Upravljavec videoposnetkov ne nadaljnje obdeluje, preoblikuje ali obdeluje videoposnetkov za druge namene kot so določeni v temu obvestilu. Obdelava videoposnetkov ne bo imela posebnih vplivov na pravice posameznikov. 


  Uveljavljanje pravic

  Imate vprašanja ali želite uveljaviti katerokoli pravico s področja varstva osebnih podatkov?

  Vse pravice posameznika na področju varstva osebnih podatkov lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravice lahko pošljete v fizični ali elektronski obliki.

  Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti na naslov NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@nomago.si oziroma dpo@nomago.si


  Pravica do pritožbe

  Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.


  Veljavnost obvestila

  Pridržujemo si pravico, da obvestilo, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavno je vsakokrat tu objavljeno obvestilo.


  Vsaka sprememba obvestila o izvajanju videonadzora bo objavljena na tej spletni strani
  Verzija: 1.0 z dne 21. 7. 2023

  Polni naziv upravljalcaNomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
  SedežVošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana
  Davčna številkaSI 52398790
  Matična številka5143373000
  Elektronski naslov

  info@nomago.si

  Bodi informiran

  Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

  Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.